یک جامعه شناس:

سر بریده زنان 8 سال اما سر بی حجابشان 10 سال زندان دارد!

یک جامعه شناس با اشاره به حکم 8 سال حبس برای قاتل مونا حیدری که سر بریده شده همسرش را در خیابان گرداند، و با انتقاد از قوانین نوشت که سر بریده زنان 8 سال اما سر بی حجابشان 10 سال زندان دارد!

محمد فاضلی نوشت:

‌سر زن، خیلی عجیب است

اگر حجابش برداشته و بدون پوشش در انظار عمومی دیده شود، می‌تواند ۱۰ سال زندان داشته باشد؛ و همین سر اگر بریده و در انظار عمومی گردانده شود ۸ سال زندان دارد!

5797641

شبکه‌های اجتماعی