درباره تیتر تلخ "روحانی: نگذاشتیم قحطی شود"

همسایه‌ها در رویاهای بلندپروازانه / ما، خوشحال از این که قحطی نشد!


1 اردیبهشت 1400 - 11:38
607fcf8809cc3_2021-04-21_11-38
"روحانی: نگذاشتیم قحطی شود"؛ این یکی از تلخ‌ترین تیترهایی است که منتشر کرده ایم، نه به خاطر این که قحطی نشد که خدا را شکر که نشد، بلکه به این دلیل که خبر مهم رئیس جمهورمان این است.

اگر بخواهیم از منظر هرم مازلو به عدم توسعه ایران بنگریم، باید بگوییم که وقتی دغدغه دهها میلیون نفر این است که آیا حقوق شان خواهد توانست تا آخر ماه، غذا یا اجاره مسکن شان را تامین کند، چگونه می توان از چنین جامعه ای خواست عشق و احترام و تحقیق و دانش اندوزی و تعالی فردی و اجتماعی در برنامه زندگی شان داشته باشند؟

"روحانی: نگذاشتیم قحطی شود"؛ این یکی از تلخ ترین تیترهایی است که منتشر کرده ایم، نه به خاطر این که قحطی نشد که خدا را شکر که نشد، بلکه به این دلیل که خبر مهم رئیس جمهورمان این است.

غم انگیز است؛ کشوری مانند ایران پر است از امکانات انسانی و طبیعی و قاعدتاً باید دغدغه های والاتری در آن موج بزند مثل ارتقاء محیط زیست، افزایش سطح رضایتمندی و شادی در جامعه، اختراعات و اکتشافات جدید، راهکارهای جدید افزایش سرانه درآمد ملی، میانجیگری در منازعات بین المللی، نحوه مدیریت ذخایر ارزی برای نسل های آینده و ... ؛ ولی می بینیم که افتخار رئیس جمهور کشور این است که قطحی نشد!

ما در ایران درگیر این هستیم که قحطی نشد ولی در عربستان از رویایی به نام شهر آینده نگر "نئوم" صحبت می کنند که قرار است با مساحتی بیش از 33 برابر نیویورک، تکنولوژیک ترین شهر جهان باشد یا در امارات به طرح هایپر لوپ فکر می کنند که قرار است کالا و مسافران را از طریق کپسول های درون لوله های ویژه با سرعت 1200 کیلومتر در ساعت جابجا کنند یا ترکیه در اندیشه آن است که چگونه می تواند رکورد فرانسه در جذب گردشگر را به نام خود تثبیت کند و ... .

نمی گویم این کشورها در طرح های خود موفق هستند یا خواهند شد کما این که هایپر لوپ امارات قرار بود در سال 2020 افتتاح شود که نشد یا نئوم عربستان هنوز در ابتدای کار است و گردشگری ترکیه نیز درگیر کروناست. می خواهم بگویم که جنس دغدغه های ملت بزرگی چون ایران که صاحب یکی از بزرگ ترین تاریخ ها و تمدن ها و فرهنگ هاست، به جای رشد و توسعه و تعالی، به حد نان شب تنزل کرده است و افتخار رئیس جمهورش این شده که قحطی نشد!

آبراهام مازلو، روان شناس انسان گرا، نیازهای آدمی را در یک هرم صورت بندی کرده است. بر اساس هرم نیازهای مازلو، مادام که نیازهای قاعده هرم برآورده نشود، حرکت انسان به سمت نیازهای بالاتر انجام نمی شود. 

همسایه ها در رویاهای بلندپروازانه / ما ، خوشحال از این که قحطی نشد!

به هرم نگاه کنید: قاعده هرم، نیازهای زیستی را در بر می گیرد، مانند خوردن و آشامیدن و سرپناه.
هر چه به طبقات بالاتر هرم می رویم، نیازها، متعالی تر می شوند. کسی که آبی و نانی و سرپناهی یافت، دغدغه اش امنیت خواهد بود و بعد از آن به امور انسانی تری چون عشق، احترام و خودشکوفایی خواهد پرداخت و توسعه خواهد یافت.

اگر بخواهیم از منظر هرم مازلو به عدم توسعه ایران بنگریم، باید بگوییم که وقتی دغدغه دهها میلیون نفر این است که آیا حقوق شان خواهد توانست تا آخر ماه، غذا یا اجاره مسکن شان را تامین کند، چگونه می توان از چنین جامعه ای خواست عشق و احترام و تحقیق و دانش اندوزی و تعالی فردی و اجتماعی در برنامه زندگی شان داشته باشند؟ نمی گویم که این ها را در جامعه نداریم ولی واقعیت این است که اکثر مردم ما در همان قاعده هرم مازلو گرفتار هستند. حتی گاه به مردم گفته می شود که اگر این را ندارید و آن را ندارید، عوضش امنیت دارید که آن هم تنها یک طبقه بالاتر از نیازهای اولیه زیستی است!

وقتی رئیس جمهور می گوید "در سه سال گذشته دشمنان این سرزمین با جنگ اقتصادی به دنبال ایجاد قحطی در کشور بودند، دولت با تامین و توزیع کافی و فراوان کالا در کشور اجازه نداد این خواسته دشمن محقق شود." یعنی نه تنها دغدغه مردم که دغدغه دولت نیز شده است پایین ترین بخش هرم مازلو.

راه عبور از قاعده هرم به سمت قله آن، کاملاً مشخص است: "بهبود روابط بین المللی و بازگشت واقعی به رأی و نظر اکثریت مردم ایران در داخل." و الا اگر بخواهیم با دنیا تقابل کنیم و در داخل هم، رأی مردم را زینت المجالس بدانیم و بر خلاف خواست عمومی تصمیم گیری و عمل کنیم، تا ابد در همین قاعده هرم می مانیم که می مانیم.

"روحانی: نگذاشتیم قحطی شود"؛ این یکی از تلخ‌ترین تیترهایی است که منتشر کرده ایم، نه به خاطر این که قحطی نشد که خدا را شکر که نشد، بلکه به این دلیل که خبر مهم رئیس جمهورمان این است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

607fcf8809cc3_2021-04-21_11-38
1 اردیبهشت 1400 - 11:38

اگر بخواهیم از منظر هرم مازلو به عدم توسعه ایران بنگریم، باید بگوییم که وقتی دغدغه دهها میلیون نفر این است که آیا حقوق شان خواهد توانست تا آخر ماه، غذا یا اجاره مسکن شان را تامین کند، چگونه می توان از چنین جامعه ای خواست عشق و احترام و تحقیق و دانش اندوزی و تعالی فردی و اجتماعی در برنامه زندگی شان داشته باشند؟

"روحانی: نگذاشتیم قحطی شود"؛ این یکی از تلخ ترین تیترهایی است که منتشر کرده ایم، نه به خاطر این که قحطی نشد که خدا را شکر که نشد، بلکه به این دلیل که خبر مهم رئیس جمهورمان این است.

غم انگیز است؛ کشوری مانند ایران پر است از امکانات انسانی و طبیعی و قاعدتاً باید دغدغه های والاتری در آن موج بزند مثل ارتقاء محیط زیست، افزایش سطح رضایتمندی و شادی در جامعه، اختراعات و اکتشافات جدید، راهکارهای جدید افزایش سرانه درآمد ملی، میانجیگری در منازعات بین المللی، نحوه مدیریت ذخایر ارزی برای نسل های آینده و ... ؛ ولی می بینیم که افتخار رئیس جمهور کشور این است که قطحی نشد!

ما در ایران درگیر این هستیم که قحطی نشد ولی در عربستان از رویایی به نام شهر آینده نگر "نئوم" صحبت می کنند که قرار است با مساحتی بیش از 33 برابر نیویورک، تکنولوژیک ترین شهر جهان باشد یا در امارات به طرح هایپر لوپ فکر می کنند که قرار است کالا و مسافران را از طریق کپسول های درون لوله های ویژه با سرعت 1200 کیلومتر در ساعت جابجا کنند یا ترکیه در اندیشه آن است که چگونه می تواند رکورد فرانسه در جذب گردشگر را به نام خود تثبیت کند و ... .

نمی گویم این کشورها در طرح های خود موفق هستند یا خواهند شد کما این که هایپر لوپ امارات قرار بود در سال 2020 افتتاح شود که نشد یا نئوم عربستان هنوز در ابتدای کار است و گردشگری ترکیه نیز درگیر کروناست. می خواهم بگویم که جنس دغدغه های ملت بزرگی چون ایران که صاحب یکی از بزرگ ترین تاریخ ها و تمدن ها و فرهنگ هاست، به جای رشد و توسعه و تعالی، به حد نان شب تنزل کرده است و افتخار رئیس جمهورش این شده که قحطی نشد!

آبراهام مازلو، روان شناس انسان گرا، نیازهای آدمی را در یک هرم صورت بندی کرده است. بر اساس هرم نیازهای مازلو، مادام که نیازهای قاعده هرم برآورده نشود، حرکت انسان به سمت نیازهای بالاتر انجام نمی شود. 

همسایه ها در رویاهای بلندپروازانه / ما ، خوشحال از این که قحطی نشد!

به هرم نگاه کنید: قاعده هرم، نیازهای زیستی را در بر می گیرد، مانند خوردن و آشامیدن و سرپناه.
هر چه به طبقات بالاتر هرم می رویم، نیازها، متعالی تر می شوند. کسی که آبی و نانی و سرپناهی یافت، دغدغه اش امنیت خواهد بود و بعد از آن به امور انسانی تری چون عشق، احترام و خودشکوفایی خواهد پرداخت و توسعه خواهد یافت.

اگر بخواهیم از منظر هرم مازلو به عدم توسعه ایران بنگریم، باید بگوییم که وقتی دغدغه دهها میلیون نفر این است که آیا حقوق شان خواهد توانست تا آخر ماه، غذا یا اجاره مسکن شان را تامین کند، چگونه می توان از چنین جامعه ای خواست عشق و احترام و تحقیق و دانش اندوزی و تعالی فردی و اجتماعی در برنامه زندگی شان داشته باشند؟ نمی گویم که این ها را در جامعه نداریم ولی واقعیت این است که اکثر مردم ما در همان قاعده هرم مازلو گرفتار هستند. حتی گاه به مردم گفته می شود که اگر این را ندارید و آن را ندارید، عوضش امنیت دارید که آن هم تنها یک طبقه بالاتر از نیازهای اولیه زیستی است!

وقتی رئیس جمهور می گوید "در سه سال گذشته دشمنان این سرزمین با جنگ اقتصادی به دنبال ایجاد قحطی در کشور بودند، دولت با تامین و توزیع کافی و فراوان کالا در کشور اجازه نداد این خواسته دشمن محقق شود." یعنی نه تنها دغدغه مردم که دغدغه دولت نیز شده است پایین ترین بخش هرم مازلو.

راه عبور از قاعده هرم به سمت قله آن، کاملاً مشخص است: "بهبود روابط بین المللی و بازگشت واقعی به رأی و نظر اکثریت مردم ایران در داخل." و الا اگر بخواهیم با دنیا تقابل کنیم و در داخل هم، رأی مردم را زینت المجالس بدانیم و بر خلاف خواست عمومی تصمیم گیری و عمل کنیم، تا ابد در همین قاعده هرم می مانیم که می مانیم.

منبع: عصرایران

70

نظرات 54
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
رد 0 0 پاسخ 1400/2/2 -10:37

اونم میرسه الان خریدمردم خیلی کم شده از همه چی دارن میزنند قشر مرفه بیدرد چه می فهمند

.... 10 0 پاسخ 1400/2/1 -17:26

اونی که نگذاشت قحطی بشه بسته های معیشتی بود که خود مردم و نهاد های مردمی به نیازمندان دادند.

یک جانباز 7 1 پاسخ 1400/2/1 -17:26

دولت کلاهبرداران قرار بود حقوق ها اضافه شود اما اضافه نشد هیچ کمتر هم شد من معیشتی بگیر بنیاد جانبازان هستم اما اضافه حقوق که نداشتم 50 هزارتومان هم کمتر شده خدا زلزله 12ریشتری بیار کل کشور را تلی از خاک کن .آمین

یک رزمنده 1400/2/1 -19:33

تو برو بمیر

به یک رزمنده 1400/2/1 -23:20

فقط بهت میگم زرررشک زرررشک زارت زارت زرررشک زرررشک زارت زارت

مهین 5 0 پاسخ 1400/2/1 -17:24

قحطی شده منتها پنهان است . خدا خیر مردم و خیرین بده که با کمک های معیشتی و بسته های معیشتی نگذاشتند فاجعه رخ بده والا دولت کار خاصی نکرد.

عباس 8 1 پاسخ 1400/2/1 -17:07

چقدرنفرت انگیز است دولت درو غ وتحقیر

بهمنی 6 1 پاسخ 1400/2/1 -16:54

بابا تو اصل توهمی یا مال خودته یامال جنسه این همه صف طولانی وراهپیماییهای مال باختگان وبازنشستگان وزباله گردها وگورخوابها ومعتادها وبیکارها وووووووووووووو رانمیبینی هرچند شاعرمیگه سخت است فهماندن چیزی به کسی که نمیفهمد خداکنه این چندماه هم زودترتمام شود یک دولت فعال وجوان وسالم وباانرژی بیاد وضعییت روسروسامان بده مملکت ودین واخلاق و....همه راباهم آقای روحانی درزمان شما ازدست دادیم توروخدااین روزها کمترحرف بزن برودنبال همان برجام ودرتوهم اینکه برجام دردی رادوامیکند بمان اگربرجام دردی دوامیکرد همان بااول شفا میداد نه الان که اوضاع جهانی ومنطقه ای تغییرکرده وکروناهم شده بدبختی مضاعفی که شما بابی تدبیری همه رابه کام مرگ کشاندی وناتوانی خودتان رابه گردن ترامپ وتحریم انداختی که عرضه آوردن واکسن راهم نداری جلوی چشمتان دلالان واکسن میاورتد

ع 6 0 پاسخ 1400/2/1 -16:51

یک‌درصدجمعیت‌دنیا..نزدیک‌۹درصدمنابع‌‌وثروت‌دنیادرایران!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟

الن 1400/2/2 -22:17

و یه مجلس با سیصد تا گاو

منزجر 7 1 پاسخ 1400/2/1 -15:46

ایشون فعلا در قرنطینه و با استفاده از مصونیت ساخته شده تحت عنوان مصلحت هر چی دلش میخواهد میگوید و هرکار که دلش میخواهد میکند که اگر در هر جای دنیا این وضع بود تا حالا هفتاد دفعه ........ولی خب اینهم بالاخره تمام میشود و روز حساب وکتاب فرا میرسد سعی کنیم تا دیدن انروز در اثر قحطی یاکرونا نمیریم ...

سبحان 2 21 پاسخ 1400/2/1 -15:46

اون کسی که به مملکت عزت داد ( با عنایت خدا ) ؛ رهبر بود و افرادی چون شهید قاسم سلیمانی و شهید فخری زاده و امثال این شهدایی که نخبه های مملکت هستن و تازه بعد از شهادت شون متوجه ی عمق فاجعه میشیم . اونی که داره برای اقتدار این مملکت زحمت میکشه بی صدا و بی هیاهو داره کار و وظیفه ی شرعی و اخلاقی شو انجام میده ! دعای هر روزمان هم شده سربلندی وطن و اسلام و نابودی منافق و خائن و بی وطن و بی غیرت !!!!!!

دلباز یاسوج 1400/2/1 -16:41

جناب سبحان یا واقعا مغزت با وایتکس شتشو شده و یا نون به نرخ روز خور هستی. آخه ......

حمید 1400/2/1 -18:14

خداییش حرفات موازی حرف رییس جمهوره. پر مدعا و توخالی

محمد 1400/2/1 -18:37

حتما به روانپزشک مراجعه کنید برایتان مفیداست قطعا

ناشناس 4 2 پاسخ 1400/2/1 -15:26

قحطی نشده؟ با بورس . نوسان دلار و قیمتهای نجومی و پول اب و برق و گاز بالا و این اخرم مالیات سربازی از خانمها که حیب مردم را زدین برای پر کردن بودجه اخوندها بعدهم واکسنی که چیم و روسیه خودشون نمیززن را دارین روی مرم ما تست میکنید یک پول از ا.نها گرفتین همون واکسن اشغال تستی هم را میخواین با پول بزنید به ما در حالی که خودتون فایرز زدین فقط میتونم بگم بر پدر و مادر یکی یکیتون لعنت

شهرناوند 4 0 پاسخ 1400/2/1 -15:22

در عوض قحط الرجال داریم و تا دلت بخواد حاکمان بیشعور.

عماد 1400/2/1 -16:55

وقتی شیر درجنگل نیست روباه حکومت میکنه

قاضی شهر بلخ 1400/2/1 -19:38

این مرتیکه رو باید اعدام کرد

من 7 4 پاسخ 1400/2/1 -14:53

شکا اگر نبودید هم مطمئن باشید هیچ کدوم از این گرانی ها تا این حد به وجود نمی امد به گفته ای خودتان در گفتگو های تبلیغاتی با او ژستی که گرفته بودید اگر رئیسی انتخاب میشد دلار میشد 5000 تومن که بازم 19000تومن از نرخ فعلی پایین تر بود

.... 1400/2/1 -16:00

اگر رییسی بوده الان دلار بالای پنجاه تومان بود

ریزه میزه 11 1 پاسخ 1400/2/1 -14:49

حسن خان! ترابه همون کدخدایت قسم،دیگه حرف نزن تامردم این دوماهه باهربدبختی که سرشان آوردی تحمل کنند !.خفه شو دیگه! خجالت بکش!خسته وداغون کردی همه را ! عاقل وآزاده ای ان دور ورا نیست جلو دهانت بگیره !؟

عماد 1400/2/1 -16:58

وقتی کسی خودشو به خواب میزنه نمیشه بیدارش کرد فقط حرف مردم اینه روحانی ...خودتی

علی 22 0 پاسخ 1400/2/1 -14:42

بلایی بوده که سر ما نیاری!!!!!

محمد 21 0 پاسخ 1400/2/1 -14:41

مملکت افتاده دست یه مشت دزد و چپاولگر و غارتگر. یاد سریال وایکینگها میوفته ادم حمله میکردن غارت میکردن

شهروند 16 0 پاسخ 1400/2/1 -14:22

آقای رئیس جمهور لطف مي کنيد يک تعريف از قحطی بفرمائيد.

بحث نکن 17 0 پاسخ 1400/2/1 -14:14

(( شکم که سیر باشد به سر می گوید هر چه می خواهی بگو ))

الا مراد 13 1 پاسخ 1400/2/1 -14:12

می گویم ما بیچاره شدیم حسن یا خبر ندارد یا خودش را بی خبری زده که انگار ما گاو گوسفندیم. ما ما گرسنه ایم حسنک کجایی

کمانگیر 1400/2/1 -15:24

حسنک رو صدا نکن. حسنک فقط آفتابه آب رو میبره و میاره.

م 12 2 پاسخ 1400/2/1 -13:55

مشکل تو نیستی عزیز مشکل شورای نگهبانی هست که به تو صلاحیت داده

. 1400/2/1 -15:59

مسوبچل فقط شما ساندیس خورای بدبخت بیسواد هستید لعنت خدا توی این دنیا آن دنیا به شما ما شب و روز داریم نفرینتان می کنیم البته نفرین ها این چند روز تاثیرش را گذاشته ا

د 6 1 پاسخ 1400/2/1 -13:47

بله وقتی دیگه عده بخاطر منافع خودشان نمی گذارند مردم پیشرفت کنند باید بابنچت قحطی نشدن خوشحال باشیم ن دی فوری بنویس کی از ترس چی اینکه دستشان در خلاف که می کنند رو نشود حاضر نیستند aftfتصویب بشود تا زمانی با دنیا در ارتباط نباشیم همینه اگر امروز می گویند تحریم اشکالی ندارد فقط بخاطر اینکه که می دانند اگر وضع مردم خوب شود دیگر کسی رایش را به یک لیتر روغن نمی فروشد خودشان یعنی تندروها وجریان اصولگرا می دانند تمام این مدت با خریدن رای مردم با روغن وبرنج رای آوردند می ترسند تحریم ها لغو شود دیگر کسی رایش را نفروشد فکر کردید به فکر مردم هستند خدا لعنت کند هرکسی که دنبال بدبختی مردم برای منافع شخصیشان است وتمام کسایی که قلمشان آنان را یاری می کنند این افراد یک مشت مزدور وقلم فروش پس بیشتر نیستید مردی اسمایشان را بنویس ولی مردش نیستی بعید می دانم کامنت را منتشر کنید

ناشناس 16 2 پاسخ 1400/2/1 -13:45

دراین ۴۰ واندی سال این ملت قحطی اقتصادی ، جنگ ،حوادث طبیعی مهارنشده، ناملایمات اجتماعی و....همه راتجربه کرد اما تقصیر درکلیت است نه یک شخص واحدو تنها راه نجات ملی تبعیت ازخواسته عموم ملت ایران وعبوروگذار ازفردیت واقلیت انحصارطلب (متعصب وتندرو).

کاربر ناشناس 7 0 پاسخ 1400/2/1 -13:13

با وجود دزدان و مفسادان رانتخواران بایدهم عربستان وعمارات و ترکیه حتی عراق و افغانستان هم از ماپیشی بگیرد بعد از چهل سال ریس جمهور از قحطی که خودش فکر می کند اتفاق نیافتاده صحبت می کند، هشت سال جنگ کردیم شهید و جانباز دادیم که اینارو تحویل بگیریم

نباتی 8 1 پاسخ 1400/2/1 -13:09

روحانی هیچ کار مثبتی نکرده کار منفی فراوان نظر ۹۰درصد مردم همینه دم از مردم زدن دروغ بزرگ روحانی سخنان کیهان دقیق و حرف دل مردم است . روحانی خودش را به خواب زده انتطار اینه که بعد خرداد این آدم محاکمه بشه

کمانگیر 1400/2/1 -15:26

شما چند تا دل رو وجب کردی به حرف دل مردم اونم از زبون برادر حسین رسیدی؟

.. 1400/2/1 -15:56

شم ساندیس خور باید نگران باشید که به زودی پای در دادگاه مردم محاکمه نشوید چون هران امکانش هست

نام آشنا 6 0 پاسخ 1400/2/1 -13:07

خوب اینا رافهمیدیم ، ومی دانستیم .حالا که چی .کی باید به این حرفا توجه کند .این دردو باید چه کسی دوا کنه .همه می دانیم که سرزمین ایران یک گنجینه تمام نشدنی است .باید این دردبزرگ وپیش چی کسی ببریم .البته هیچ ظلمی بدون جواب نمانده .انشالله خداوند متعال جواب اینا را خواهند داد.وبه سرنوشت ظالمان دچار خواهند شد.

علی طهرانی 23 1 پاسخ 1400/2/1 -12:45

از زمانی که ما یادمون میاد در رسانه و مدرسه و صدا و سیما به ما اموزش میدادند خدارو شکر کنید که گشنه نیستید خدارو شکر کنید که در جنگ نیستید خدا رو شکر کنید که پدر و مادر دارید خدا رو شکر در کنید در استعمار استکبار نیستید . خوب از این بچه هایی که با این فرهنگ رشد دادین و فکر میکنن همین که زنده ان خیلی کار بزرگی انجام داده اند و شاهکار کرده اند که البته با وضعیت اسف باری که طی سالها برای اجتماع و خانواده ها رقم زدین از نظر اقتصادی و فرهنگی واقعا برای دختران خراب نشدندر این اجتماع بیمار هنر و کار بزرگی است و برای پسران معتاد و خلاف کار و بی مصرف نشدن واقعا هنر و مردانگی میخواهد چون برای تهیه و مصرف مواد هر جوونی کافیه به کاسبای مواد سر کوچشون مراجعه کنه یا نزدیکترین پارک محل هم تضمینی پیدا میشه و وقتی دانشگاه و خدمت و حتی محل کار هم بروید که حتما از هر ده نفر چند نفری الوده هستند که شما رو به سمت مواد بکشانند و دختران هم که به علت اوضاع بد اقتصادی و اجتماعی خانواده ها و عدم توان تامین نیازهای انها به سمت خیابان و ارتباطهای خطرناک کشیده میشوند سن ازدواج به علت عدم توانایی اقتصادی جوانان در تهیه مسکن و بقیه مخارج وحشتناک بالا رفته و جامعه تبدیل به یک مجردخانه بزرگ تبدیل شده که نوعی ازدواج سفید را تجربه میکنند . در یک کلام سلامت جامعه رو سیاستهای اجرا شده چند دهه به نابودی کشانده و هر روز به نقطه پوچی نزدیکتر میکند.

کمانگیر 1400/2/1 -13:49

کاملا درست نوشتید اما میدونید که این بابا هم فقط یک تدارکاتچی بیشتر نیست. همون .... پای نقاره قدیم.

امید نیکپور 23 0 پاسخ 1400/2/1 -12:28

فکر کنم الان حس خدا بودن داشته باشی یه جوری صحبت می کنه انگار به ملت عمر دوباره داده، بابا زحمت نکش این چند ماه حرف نزنی نمی گن زبون نداری می گن .........

ساسان 1400/2/1 -17:00

روحانی بروریشتو رنگ بزن بابا بی خیال ماشو بیشترازاین همش نزن بزاربسته باشه

کاربر ناشناس 21 1 پاسخ 1400/2/1 -12:25

بی عرضه ترین و بدترین فردی که می‌توانست توسط مردم انتخاب شود.

و 1400/2/1 -13:46

قالیباقچف بود اگر روحانی نبود الان در صف نان بودی بیسواد ساندیس خور

علی 19 0 پاسخ 1400/2/1 -12:23

اقتصاد هر کشور با بورس آن کشور مشخص می شود که نابود شد

و 1400/2/1 -13:39

بورس را حرص بعضی ها نابود کرد خیلی در دلار پیکه وماشینم ضررکردن آنهم به خاطر حرص زدن

ناشناس 1400/2/1 -15:11

نِیِ ساندیسم توو حلقت...

کاربر ناشناس 13 2 پاسخ 1400/2/1 -12:20

وقتی ملت در انتخاب یک اشتباه بزرگ می کنند نتیجه همین نی شود که بر سرمان آمده فقط حرف می زند امروز در هیات دولت فقط حرف زد عمل صفر فقط فحش می دهد و.....

کمانگیر 1400/2/1 -13:50

کلا همشون اشتباهی هستند چه قبای ها چه بعدیها

ایرانی 1400/2/1 -14:25

شما یه انتخاب درست رو نام ببر هرکی رییس جمهور شده یه افزایش قیمت چند برابری داشته. پس مشکل جای دیگه است الکی خودتون رو اذیت نکنید

ناشناس 32 0 پاسخ 1400/2/1 -11:49

قحطی تو خونه هاست که شما نمی بینید نه تو مغازه ها.

عماد 1400/2/1 -17:01

روحانی منفورترین ریاست جمههوردنیا ست

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks