این افراد از اردشیر زاهدی و مواضع اخیر او ترسیدند


9 خرداد 1399 - 08:51
5ed08b5d59684_5ed08b5d59686
گفت‌وگوهای مختلف اخیر رسانه‌ای اردشیر زاهدی درباره مسائل جاری ایران و مواضع شفاف او علیه ایران ستیزان آمریکایی، شرکای منطقه ای و برکشیدگان ایرانی نمای آنان، موجی از موافقت یا مخالفت با او و نظراتش را برانگیخته است.

تازه ترین نمونه از اظهارات زاهدی، گفت وگوی او با روزنامه جام جم بود که در آن با صراحت و شفافیت بیشتری به آمریکا، اسرائیل، عربستان و کسانی که با دلبستگی مالی، سیاسی و نظامی آنان، در آرزوی سرنگونی جمهوری اسلامی هستند حمله کرد.

در هفته های اخیر، چند نوع مخالفت با سخنان زاهدی در داخل و خارج از ایران مطرح شده است. این که او، فرزند کودتاچی و داماد سابق شاه است یا خودش وزیر خارجه و سفیرکبیر در لندن و واشنگتن بوده، به تازگی و یکباره یادش افتاده از منافع ملی ایران دفاع کند، در ۹۱ سالگی به دنبال بازگشت به ایران و پس گرفتن اموال مصادره شده اش است یا در پی کسب شهرت و جنجال رسانه ای است. این نوع مخالفت ها با زاهدی از سوی طیف های مختلفی ابراز شد. در خارج تقریبا همه طیف های سیاسی، از چپ، سلطنت طلب، ملی مذهبی و سکولار، از چپ افراطی تا راست ارتجاعی، سعی کردند با بیان سوابق زاهدی و نیت خوانی، از ارزش و اهمیت سخنان او بکاهند.

در داخل نیز برخی جریان های افراطی، اصرار داشتند با ایجاد جو انحصارطلبی در دفاع از منافع ملی ایران، به همه بقبولانند که دگراندیشان، ایرانیان خارج از کشور و امثال زاهدی نه می توانند و نه حق دارند، نگران ایران و منافع راهبردی کشورشان باشند. مشکل اصلی منتقدان زاهدی در داخل و خارج این است که با سخنان او، جو نادرست و غیرواقعی مبتنی بر این که ایرانیان خارج از کشور لطمه خورده و این تصور را که هر کس با نظام سیاسی کنونی ایران مشکلی دارد، باید با ترامپ و کنسرسیوم عربی، اسرائیلی و ایرانی نمای او برای سرنگونی جمهوری اسلامی همکاری کند را به هم زده است.

کارا ترین حربه علیه سخنان زاهدی از سوی مخالفان او این بوده که پدرش تیمسار فضل الله زاهدی رهبر کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بوده و خودش هم همکار جوان آن. در این مختصر مجال ارزیابی و داوری زاهدی پدر یا حوادث سال ۱۳۳۲ نیست. ولی این افراد تعمدا یا از سر ناآگاهی، برای تخریب پیام و محتوای نظرات اردشیر زاهدی، کارنامه مفصل و عملکرد او را نادیده می گیرند. برای نمونه، هیچ کس اشاره ای ندارد که او به دلیل مشکلات والدینش، دوران شکل گیری ذهنی اش را در کودکی تحت نظر پدربزرگ مادری خود حسین پیرنیا (موتمن الملک) رئیس خوشنام و میهن دوست سابق مجلس و همسر او سپری کرده است.

کسی به ریز سوابق زاهدی در دوران سفارتش در لندن، در وزارت خارجه و در سفارت واشنگتن توجهی ندارد. از عملکرد او در دفاع از منافع ایران در برابر همسایگان جنوبی و شمالی، در مساله مبارزه با ادامه استخدام فراماسون ها در وزارت خارجه و در مبارزه با دو باند قوی امیر عباس هویدا و اسدا... علم در راس هرم حکومت در ایران یا دشمنی عجیب مقامات بریتانیایی از رفتار صریح زاهدی در دفاع از منافع ایران در خلیج فارس. مراحل مختلف کارنامه سیاسی و شخصی اردشیر زاهدی قابل نقد و ارزیابی جدی است و نقاط ضعف زیادی در آنها وجود دارد. اتفاقا خود او هم منکر اشتباه هایش نبوده و با صراحتی کم نظیر مکررا از خودش هم به عنوان یکی از دلایل سرنگونی حکومت پهلوی یاد کرده است.

با این همه، شهامت اخلاقی و سیاسی زاهدی در دفاع بی وقفه از منافع ملی ایران، در برابر سیاست تعدی و تهاجم ایران ستیزان و ایران هراسان، موجب شگفتی بسیاری شده است. او به درستی تشخیص داده که نباید به دلیل مخالفت با نظام سیاسی حاکم بر ایران، در دام و چاله ترامپ و شرکای او بیفتد و ضمنا در صورت لزوم، شجاعانه و به دور از مصلحت اندیشی برای خود یا شماتت دیگران، از عملکرد ایران نیز دفاع کند. در این شرایط است که خود را مهیا و آماده هدف قرار گرفته شدن انواع یورش های سخیف و غیراخلاقی، از مزدوری تا فرصت طلبی و منفعت جویی گرفته تا پیری و خرفتی می کند.

اگر او فرصت طلب بود، در این آشفته بازار کسب شهرت و کسب تریبون رسانه های ضدایرانی خلاف جریان آب شنا نمی کرد و خود را مورد شماتت و حمله جناح های مختلف نمی کرد. اردشیر زاهدی دست کم دو دهه است که از راه های مختلف علیه سیاست تجاوزطلبی سلطه جویان ضدایرانی در جامعه بین المللی فریاد می زند. کسانی که تازه شنیده اند، یا دیر متوجه شده اند یا خود را به نشنیدن زده اند.

گفت‌وگوهای مختلف اخیر رسانه‌ای اردشیر زاهدی درباره مسائل جاری ایران و مواضع شفاف او علیه ایران ستیزان آمریکایی، شرکای منطقه ای و برکشیدگان ایرانی نمای آنان، موجی از موافقت یا مخالفت با او و نظراتش را برانگیخته است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5ed08b5d59684_5ed08b5d59686
9 خرداد 1399 - 08:51

تازه ترین نمونه از اظهارات زاهدی، گفت وگوی او با روزنامه جام جم بود که در آن با صراحت و شفافیت بیشتری به آمریکا، اسرائیل، عربستان و کسانی که با دلبستگی مالی، سیاسی و نظامی آنان، در آرزوی سرنگونی جمهوری اسلامی هستند حمله کرد.

در هفته های اخیر، چند نوع مخالفت با سخنان زاهدی در داخل و خارج از ایران مطرح شده است. این که او، فرزند کودتاچی و داماد سابق شاه است یا خودش وزیر خارجه و سفیرکبیر در لندن و واشنگتن بوده، به تازگی و یکباره یادش افتاده از منافع ملی ایران دفاع کند، در ۹۱ سالگی به دنبال بازگشت به ایران و پس گرفتن اموال مصادره شده اش است یا در پی کسب شهرت و جنجال رسانه ای است. این نوع مخالفت ها با زاهدی از سوی طیف های مختلفی ابراز شد. در خارج تقریبا همه طیف های سیاسی، از چپ، سلطنت طلب، ملی مذهبی و سکولار، از چپ افراطی تا راست ارتجاعی، سعی کردند با بیان سوابق زاهدی و نیت خوانی، از ارزش و اهمیت سخنان او بکاهند.

در داخل نیز برخی جریان های افراطی، اصرار داشتند با ایجاد جو انحصارطلبی در دفاع از منافع ملی ایران، به همه بقبولانند که دگراندیشان، ایرانیان خارج از کشور و امثال زاهدی نه می توانند و نه حق دارند، نگران ایران و منافع راهبردی کشورشان باشند. مشکل اصلی منتقدان زاهدی در داخل و خارج این است که با سخنان او، جو نادرست و غیرواقعی مبتنی بر این که ایرانیان خارج از کشور لطمه خورده و این تصور را که هر کس با نظام سیاسی کنونی ایران مشکلی دارد، باید با ترامپ و کنسرسیوم عربی، اسرائیلی و ایرانی نمای او برای سرنگونی جمهوری اسلامی همکاری کند را به هم زده است.

کارا ترین حربه علیه سخنان زاهدی از سوی مخالفان او این بوده که پدرش تیمسار فضل الله زاهدی رهبر کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بوده و خودش هم همکار جوان آن. در این مختصر مجال ارزیابی و داوری زاهدی پدر یا حوادث سال ۱۳۳۲ نیست. ولی این افراد تعمدا یا از سر ناآگاهی، برای تخریب پیام و محتوای نظرات اردشیر زاهدی، کارنامه مفصل و عملکرد او را نادیده می گیرند. برای نمونه، هیچ کس اشاره ای ندارد که او به دلیل مشکلات والدینش، دوران شکل گیری ذهنی اش را در کودکی تحت نظر پدربزرگ مادری خود حسین پیرنیا (موتمن الملک) رئیس خوشنام و میهن دوست سابق مجلس و همسر او سپری کرده است.

کسی به ریز سوابق زاهدی در دوران سفارتش در لندن، در وزارت خارجه و در سفارت واشنگتن توجهی ندارد. از عملکرد او در دفاع از منافع ایران در برابر همسایگان جنوبی و شمالی، در مساله مبارزه با ادامه استخدام فراماسون ها در وزارت خارجه و در مبارزه با دو باند قوی امیر عباس هویدا و اسدا... علم در راس هرم حکومت در ایران یا دشمنی عجیب مقامات بریتانیایی از رفتار صریح زاهدی در دفاع از منافع ایران در خلیج فارس. مراحل مختلف کارنامه سیاسی و شخصی اردشیر زاهدی قابل نقد و ارزیابی جدی است و نقاط ضعف زیادی در آنها وجود دارد. اتفاقا خود او هم منکر اشتباه هایش نبوده و با صراحتی کم نظیر مکررا از خودش هم به عنوان یکی از دلایل سرنگونی حکومت پهلوی یاد کرده است.

با این همه، شهامت اخلاقی و سیاسی زاهدی در دفاع بی وقفه از منافع ملی ایران، در برابر سیاست تعدی و تهاجم ایران ستیزان و ایران هراسان، موجب شگفتی بسیاری شده است. او به درستی تشخیص داده که نباید به دلیل مخالفت با نظام سیاسی حاکم بر ایران، در دام و چاله ترامپ و شرکای او بیفتد و ضمنا در صورت لزوم، شجاعانه و به دور از مصلحت اندیشی برای خود یا شماتت دیگران، از عملکرد ایران نیز دفاع کند. در این شرایط است که خود را مهیا و آماده هدف قرار گرفته شدن انواع یورش های سخیف و غیراخلاقی، از مزدوری تا فرصت طلبی و منفعت جویی گرفته تا پیری و خرفتی می کند.

اگر او فرصت طلب بود، در این آشفته بازار کسب شهرت و کسب تریبون رسانه های ضدایرانی خلاف جریان آب شنا نمی کرد و خود را مورد شماتت و حمله جناح های مختلف نمی کرد. اردشیر زاهدی دست کم دو دهه است که از راه های مختلف علیه سیاست تجاوزطلبی سلطه جویان ضدایرانی در جامعه بین المللی فریاد می زند. کسانی که تازه شنیده اند، یا دیر متوجه شده اند یا خود را به نشنیدن زده اند.

منبع: اعتمادآنلاین

24

نظرات 7
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
آه 2 2 پاسخ 1399/3/9 -19:07

تو این چهل سال کدوم گوری بوده آخره عمری وطن پرست شده خداوند این مردم و مملکت را از دست شیاطین داخلی و خارجی نجات بده .

و.س. 2 0 پاسخ 1399/3/9 -18:09

این را هم در نظر بگیرید که زمانی که بحرین از ایران جدا شد بنا به گواهی انها که در آنجا بودند اردشیر زاهدی هم تا حدی که توانست برای جلوگیری از انجام این کار تلاش کرد و هم زمانی که نتوانست کاری کند ، در حضور همه گریه کرد.

سید احمد 0 1 پاسخ 1399/3/9 -13:14

این پیر نیا همان حقوق بگیر مخفی سفارت انگلیس نیست؟کتاب حقوق بگیران انگلیس.

ایرانی ایراندوست 4 1 پاسخ 1399/3/9 -11:06

سلام..انهای که در خارج از کشور و مخالف هستند تکلیفشان معلوم است:اما ان شخصیت هایی که در رژیم پهلوی صاحب منصب بودن و پستهای کلیدی را به عهده داشتند مانند اقای زاهدی که از خلق و خوی کشورها خارجی را میشناسد و از قدرت ایران پشتبانی میکند و برای شخصیتهای بزرگوارشهید همچون سردارسلیمانی و دیگر سرداران حاضر احترام غاعل هست او شخصیت بد و نا معتبری است حتماً بیاید مثله مسئولین اخطلاصگر باشد که ادمی خوب و معتبری باشد ایشان بدنبال ثروت ایران نیست دنباد قدرت ایران است ایرانی مقتدر و قدرتمند چیزی که درزمان پهلوی بدنبالش بودند.لطفاً اگروطن پرست نیستین وطن فروش هم نباش.درود به روح پاک کسانی که برای ایران از جان خود گذشتند.

ناشناس 1 6 پاسخ 1399/3/9 -09:27

یه شخص مثل زاهدی که از وابستگان نزدیک رژیم سابق است تو رسانه به نظرانی که معلوم نیست صادقانه باشه بها میدین مردم دیگه به شعار و حرف مفت بها نمیدن اگه کسی دلسوز این مردم و کشور در عمل نشون بده بجای این که رجز خوانی یه طاغوتی پخش میکنید از جوانمردی جوانانی که در راه وطن فدا شدن به نمایش بگزارید

کاربر ناشناس 1399/3/9 -12:01

این دزد ووطن. چه. حیله. در. سر دارد. که شما. ناآگاهانه. از سخنان ویاوه گویی. او حمایت. میکنید. حق دارید. زیرا. سن و سالی. ندارید. هشتاد و پنج سال. می گزانم. وهمه. را درست. میگویم. نه. به. روایت

کاربر ناشناس 1399/3/9 -12:01

این دزد ووطن. چه. حیله. در. سر دارد. که شما. ناآگاهانه. از سخنان ویاوه گویی. او حمایت. میکنید. حق دارید. زیرا. سن و سالی. ندارید. هشتاد و پنج سال. می گزانم. وهمه. را درست. میگویم. نه. به. روایت

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks