سید حسین موسویان: اگر جای روحانی بودم مثل ترامپ از برجام خارج می‌شدم


21 آبان 1398 - 18:43
5dcacc013e3f0_2019-11-12_18-43
میزگردشورای روابط خارجی اروپا با موسویان دیپلمات پیشین ایران،گولدنبرگ مقام پیشین آمریکا دردولت اوباما و ناصر هادیان استاد دانشگاه برگزار وشرکت کنندگان به آثار خروج آمریکا از برجام ،کوتاهی اروپا و اقدامات ایران پرداختند.

مجری :  آقای موسویان  ! ماکرون گام چهارم ایران را یک تغییر اساسی خوانده استایران از صبر استراتژیک فاصله گرفته و به اقدام استراتژیک دست زده استنظر شما چیست؟

موسویانبرجام یک توافق بین المللی است که مصوبه شورای امنیت سازمان ملل را دارد، ایران حدود سه سال آن را بطورکامل اجراء کرد، هیچکدام ازشش قدرت جهانی به تعهدات خود طبق برجام عمل نکردند، آمریکا از برجام خارج شد وتحریمهای مرتبط با هسته ای و بسیار فراتر از آن را مجدد تحمیل کردایران حتی یکسال بعد از خروج آمریکا از برجام، آنرا اجراء کردبرجام یک توافق یکطرفه نبودایران اعلام کرد که اگر حتی سایر پنج قدرت امضاء کننده منهای آمریکا، برجام را امضاء کنند، بازهم به آن متعهد خواهد مانداما یکسال منتظر ماند و هرچه بیشتر شفافیت و همکاری بخرج داد، بیشتر تحریم شد و بیشتر مجازات شد.لذا ایران تصمیم گرفته که این روند را تغییر دهد.

مجریآقای هادیانآیا شما با ماکرون موافقید که گام چهارم ایران یک تغییر اساسی در روند اجرای برجام است؟

هادیاننهمن معتقدم ایران اقدام بزرگی نکرده استمن معتقدم ایران باید غنی سازی20% را انجام میداد تا زمان گریز کوتاه و فضای لازم برای دیپلماسی باز شودتا زمانیکه چنین فضایی درست نکنیم، دیپلماسی نتیجه نخواهد داداروپا نباید اقدام فعلی ایران را یک گام اساسی تلقی کندضمن اینکه این طرف مقابل بوده که چنین شرایطی را ایجاد کرده است ولذا اروپاییها باید از اقدام ایران بعنوان یک فرصت برای دیپلماسی استفاده کند.

مجریدرواقع شما میگویید ایران باید یک قمار سیاسی بکند و با چنین اقداماتی ریسک بپذیردو فشاررا روی ترامپ زیاد کندآقای گولدنبرک شما چطور میبینید.

گولدنبرگفردو برای آمریکا و اروپا بسیار حساس تلقی میشودلذا اقدام فعلی ایران خیلی نگران کننده استاما برای ترامپ فرقی نمیکند چون او فقط یک ملاقات و یک معامله با روحانی میخواهد درحالیکه ایران هم نمی پذیرد چون به او اعتماد ندارندلذا قدم چهارم ایران، محاسبات ترامپ را تغییر نخواهد داد و فشار را بیشتر خواهد کرد.

مجریاقای موسویاندرمورد سیاسی کردن آژانس بین المللی انرژی اتمی و خطرات آن چیست؟

موسویانمن معتقدم آژانس بین المللی اتمی از ابتدای بحران هسته ای ایران، سیاسی عمل کرده استبیشترین بازرسی های تاریخ آژانس از تاسیسات هسته ای ایران بوده است؛ تمام گزارشات آژانس ذکر میکند که شواهد مسلمی درتغییر مسیر برنامه هسته ای ایران به سمت بمب وجود ندارد، اما هنوز موضوع هسته ای ایران دستور کار اول آژانس استبرجام شامل گسترده ترین نظام بازرسی ها است و محدودیتهایی که ایران برای اعتماد سازی پذیرفته نیز بی نظیر است چون فراتر از ان پی تی استباوجودیکه ایران بیشترین بازرسی و همکاریها را با آژانس داشته، هنوز فشار هسته ای علیه ایران ادامه دارد.لذا روشن است که این یک بازی سیاسی استچرا هیچ کس درمورد بمب اسرائیل حرف نمیزنداسراییل ان پی تی را نپذیرفته و بمب هسته ای هم دارداما همه جنجال ها علیه ایران است درحالیکه ایران هم عضو ان پی تی است، هم بمب هسته ای ندارد و هم بیشترین بازرسی ها را به آژانس داده است و بالاترین سطوح بازرسی درجهان را پذیرفتهلذا شکی نیست که موضوع هسته ای ایران یک موضوع سیاسی است.

مجریاگر اروپایی ها بسمت آمریکا گرایش کنند و از مکانیزم حل اختلاف در برجام استفاده کنندنظر تهران چه خواهد بود.

موسویانمن با سیاست فعلی هسته ای دولت آقای روحانی موافق نیستممن همیشه حامی برجام بوده ام بشرطی که طرفهای مقابل نیز متعهد به آن باشندترامپ معاهده ان پی تی را زیر سئوال برده زیرا حق ایران برای غنی سازی را منکر شده استدوم اینکه ترامپ بارها گفته که برجام یک توافق فاجعه بار است و از برجام خارج شده و خواستار یک توافق جدید هسته ای با ایران شده استاگر من جای اقای روحانی بودم،

اولاتعهدات ایران درقالب ان پی تی را تعلیق میکردم چون ترامپ حق ایران درقالب ان پی تی را منکر شده است.

ثانیایا مثل ترامپ از برجام خارج میشدم و یا حداقل تعهدات ایران در قالب برجام را تعلیق میکردمچون آمریکا از برجام خارج شده و دیگر قدرتها هم تسلیم تحریمهای آمریکا شده اند.

ثالثاهمزمان با این دو اقدام، شش کشور 1+5 را دعوت میکردم ودرمورد یک توافق جدید هسته ای مذاکره میکردم.

زیرا ایران عضو ان پی تی است و با برجام تعهدات حداکثری هسته ای را پذیرفته درحدیکه هیچ کشور دیگری نپذیرفته اما با این وجود باز هم آمریکا هیچکدام را قبول ندارد و سایر قدرتهای جهانی هم درعمل از تحریمهای آمریکا پیروی میکنند، لذا دلیلی ندارد که ایرن یکطرفه به ان پی تی و برجام متعهد بماند.

مجریآقای گولدنبرگ نظر شما چیست؟

گولدنبرگایران قبلا ان پی تی را نقض کرد که بحران هسته ای ایران ایجاد شدالان هم من معتقدم ایران نباید ان پی تی را ترک کند چون از نظر جهانی منزوی میشود و از امتیازات فعلی محروم میشود

موسویانایران اکنون که هم ان پی تی و برجام را اجراء میکند اما آمریکا بجز تحریم و فشار چه کرده؟

گولدنبرگهمه امتیازاتی که اکنون درموضوع هسته ای دارید بخاطر برجام است.

هادیانسئوال اصلی درتهران این است که اگر قرار است برجام برای ما منفعت و امتیازی نداشته باشد، چرا به آن متعهد بمانیم.

گولدنبرگبین خروج از برجام و خروج از ان پی تی فرق است.

هادیانمن با نظر اقای موسویان مخالف هستمایران درصورتی از ان پی تی خارج خواهد شد که پرونده هسته ای ایران مجدد به شورای امنیت سازمان ملل برود.

موسویاناین موضع فعلی ایران است.

هادیانلذا اروپایی ها باید از این فرصت برای دیپلماسی استفاده کنند.

مجریبا توجه به موضوع فعلی رهبر ایران درمورد ماکرون رییس جمهور فرانسه، ایران چه توقعی از اروپا دارد؟ واقعا تهران فکر میکند که اروپا توانایی دارد و انجام نمیدهد؟

هادیاناروپا ظرفیت لازم را نداردایران چهار گام را برداشته تا دست اروپا برای چانه زنی با ترامپ باز شود و دیپلماسی موفق شود.

مجریآیا ترامپ قبول میکند؟

گولدنبرگترامپ به تحریم ادامه میدهد وحتی برخی از تحریم ها را سه بار اعمال میکند.زیرا ترامپ یک ملاقات رسمی با روحانی میخواهد تا در مقابل هم برخی از تحریم ها را بردارد.

هادیانآیا واقعا معتقدید که با ملاقات روحانی، ترامپ برخی از تحریم ها را برمیدارد؟ اگر اینطور است چرا طرح ماکرون را نپذیرفت؟

موسویانچون نمیخواست که اعتبارتوافق احتمالی نصیب رییس جمهور فرانسه شود.ترامپ دنبال این است که اعتبار توافق احتمالی را خودش کسب کند نه کشور ثالث.

هادیانروحانی برای ملاقات با ترامپ موافق بود بشرط اینکه قبلش از توافق و پذیرش ترامپ برای رفع تحریم مطمئن شود.

گولدنبرگاین یک موضوع کلاسیک دیپلماسی است که درمورد تقدم و تاخر گامهای دو طرف باید توافق شودلذا شانس توافق هستمن معتقدم با تلاش بیشتر میتوان به توافقی رسیدانجام این کاردرجریان نشست سازمان ملل خیلی راحت تر بوددرعین حال گامهای ایران در خروج از برجام، تغییری درسیاست ترامپ ایجاد نخواهد کرد چون او ملاقات با روحانی را میخواهدوتا این دیدار انجام نشود، تحریم ها را برنمیدارد.

مجرییکی از عواقب سیاست های ترامپ این است که بعد از حمله به آرامکو، برخی از کشورهای مثل امارات مواضع خود را درمورد ایران تعدیل کنند.

گولدنبرگبله درست استاینکه این کشورها فکر کنند که دولت ترامپ به هرقیمتی پشت آنها خواهد ایستاد، درست نیستاکنون فرصتی برای دیپلماسی پیش آمده تا آنها درروابط خود با ایران تجدید نظرکننداما نگران هم هستمممکن است کشورهایی مثل عربستان برای بازدارندگی درمقابل حملات ایران، بسمت بمب هسته ای بروند.

مجریآقای روحانی درنیویورک طرح صلح هرمز را برای صلح و همکاری با کشورهای همسایه خلیج فارس را مطرح کردآیا ایران صادق است و این طرح بجایی میرسد؟

موسویانسیاست ایران بعد ازجنگ تحمیلی عراق، بر مبنای صلح و همکاری با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بوده استبعد از جنگ عراق، درسال 1991 مرحوم گنشر وزیر خارجه وقت آلمان به ایران آمد ودیداری با مرحوم آقای هاشمی رییس جمهور وقت داشت.منهم درملاقات بودمگنشر پیشنهاد سیستم همکاری مشترک ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس را دادآقای هاشمی استقبال کردگنشر شوکه شده بود که آقای هاشمی چنین انعطاف و حسن نیتی را نشان دادگنشر به واشینگتن رفت و آمریکاییها مخالفت کردند.منتهی آقای هاشمی، آقای ولایتی وزیر خارجه وقت را عازم دیدار با سران کشورهای حاشیه خلیج فارس نمود و پیام آمادگی ایران برای چنین همکاری مشترکی را به اطلاع آنها رساند.

ایران همیشه آماده بود که نگرانیهای عرب حاشیه خلیج فارس را برطرف کند و درقالب یک سیستم همکاری جمعی منطقه ای با آنها مشارکت کنندآقای روحانی هم با طرح صلح هرمز همین سیاست را بطور شفاف به جهان اعلام کرده استاما کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همیشه به آمریکا تکیه داشته اند و یک روابط استراتژیک با آمریکا به قصد مقابله با ایران شکل داده اندتا زمانیکه این استراتژی ادامه یابد، هیچ طرح صلحی در خلیج فارس به نتیجه نخواهد رسید.

مجریآقای هادیاندرلبنان و عراق بحران رخ دادهآیا ایران عصبانی است؟

هادیانایران نگران اوضاع دردوکشور است ضمن اینکه تحولات عراق مهمتر استهم خواست های مشروع مردمی وجود دارد و هم دخالت کشورهایی مثل آمریکا و عربستان.درلبنان موضوع زودتر و آسانتر حل خواهد شد اما درعراق مشکلتر استالبته مردم عراق جنگ داخلی نمییخواهند و ظرف چند ماه موضوع عراق هم حل خواهد شد.

گولدنبرگبحرانهای عراق ولبنان را باید بعنوان مشکلات داخلی این دو کشور دید نه بعنوان مشکلی مربوط به ایراندرواشینگتن هستند کسانی که میخواهند از این فرصت علیه ایران استفاده کنند اما واقعا مشکل این دو کشور درمورد فساد و عدم کار آمدی حکمرانان است نه رابطه آنها با ایران.

میزگردشورای روابط خارجی اروپا با موسویان دیپلمات پیشین ایران،گولدنبرگ مقام پیشین آمریکا دردولت اوباما و ناصر هادیان استاد دانشگاه برگزار وشرکت کنندگان به آثار خروج آمریکا از برجام ،کوتاهی اروپا و اقدامات ایران پرداختند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5dcacc013e3f0_2019-11-12_18-43
21 آبان 1398 - 18:43

مجری :  آقای موسویان  ! ماکرون گام چهارم ایران را یک تغییر اساسی خوانده استایران از صبر استراتژیک فاصله گرفته و به اقدام استراتژیک دست زده استنظر شما چیست؟

موسویانبرجام یک توافق بین المللی است که مصوبه شورای امنیت سازمان ملل را دارد، ایران حدود سه سال آن را بطورکامل اجراء کرد، هیچکدام ازشش قدرت جهانی به تعهدات خود طبق برجام عمل نکردند، آمریکا از برجام خارج شد وتحریمهای مرتبط با هسته ای و بسیار فراتر از آن را مجدد تحمیل کردایران حتی یکسال بعد از خروج آمریکا از برجام، آنرا اجراء کردبرجام یک توافق یکطرفه نبودایران اعلام کرد که اگر حتی سایر پنج قدرت امضاء کننده منهای آمریکا، برجام را امضاء کنند، بازهم به آن متعهد خواهد مانداما یکسال منتظر ماند و هرچه بیشتر شفافیت و همکاری بخرج داد، بیشتر تحریم شد و بیشتر مجازات شد.لذا ایران تصمیم گرفته که این روند را تغییر دهد.

مجریآقای هادیانآیا شما با ماکرون موافقید که گام چهارم ایران یک تغییر اساسی در روند اجرای برجام است؟

هادیاننهمن معتقدم ایران اقدام بزرگی نکرده استمن معتقدم ایران باید غنی سازی20% را انجام میداد تا زمان گریز کوتاه و فضای لازم برای دیپلماسی باز شودتا زمانیکه چنین فضایی درست نکنیم، دیپلماسی نتیجه نخواهد داداروپا نباید اقدام فعلی ایران را یک گام اساسی تلقی کندضمن اینکه این طرف مقابل بوده که چنین شرایطی را ایجاد کرده است ولذا اروپاییها باید از اقدام ایران بعنوان یک فرصت برای دیپلماسی استفاده کند.

مجریدرواقع شما میگویید ایران باید یک قمار سیاسی بکند و با چنین اقداماتی ریسک بپذیردو فشاررا روی ترامپ زیاد کندآقای گولدنبرک شما چطور میبینید.

گولدنبرگفردو برای آمریکا و اروپا بسیار حساس تلقی میشودلذا اقدام فعلی ایران خیلی نگران کننده استاما برای ترامپ فرقی نمیکند چون او فقط یک ملاقات و یک معامله با روحانی میخواهد درحالیکه ایران هم نمی پذیرد چون به او اعتماد ندارندلذا قدم چهارم ایران، محاسبات ترامپ را تغییر نخواهد داد و فشار را بیشتر خواهد کرد.

مجریاقای موسویاندرمورد سیاسی کردن آژانس بین المللی انرژی اتمی و خطرات آن چیست؟

موسویانمن معتقدم آژانس بین المللی اتمی از ابتدای بحران هسته ای ایران، سیاسی عمل کرده استبیشترین بازرسی های تاریخ آژانس از تاسیسات هسته ای ایران بوده است؛ تمام گزارشات آژانس ذکر میکند که شواهد مسلمی درتغییر مسیر برنامه هسته ای ایران به سمت بمب وجود ندارد، اما هنوز موضوع هسته ای ایران دستور کار اول آژانس استبرجام شامل گسترده ترین نظام بازرسی ها است و محدودیتهایی که ایران برای اعتماد سازی پذیرفته نیز بی نظیر است چون فراتر از ان پی تی استباوجودیکه ایران بیشترین بازرسی و همکاریها را با آژانس داشته، هنوز فشار هسته ای علیه ایران ادامه دارد.لذا روشن است که این یک بازی سیاسی استچرا هیچ کس درمورد بمب اسرائیل حرف نمیزنداسراییل ان پی تی را نپذیرفته و بمب هسته ای هم دارداما همه جنجال ها علیه ایران است درحالیکه ایران هم عضو ان پی تی است، هم بمب هسته ای ندارد و هم بیشترین بازرسی ها را به آژانس داده است و بالاترین سطوح بازرسی درجهان را پذیرفتهلذا شکی نیست که موضوع هسته ای ایران یک موضوع سیاسی است.

مجریاگر اروپایی ها بسمت آمریکا گرایش کنند و از مکانیزم حل اختلاف در برجام استفاده کنندنظر تهران چه خواهد بود.

موسویانمن با سیاست فعلی هسته ای دولت آقای روحانی موافق نیستممن همیشه حامی برجام بوده ام بشرطی که طرفهای مقابل نیز متعهد به آن باشندترامپ معاهده ان پی تی را زیر سئوال برده زیرا حق ایران برای غنی سازی را منکر شده استدوم اینکه ترامپ بارها گفته که برجام یک توافق فاجعه بار است و از برجام خارج شده و خواستار یک توافق جدید هسته ای با ایران شده استاگر من جای اقای روحانی بودم،

اولاتعهدات ایران درقالب ان پی تی را تعلیق میکردم چون ترامپ حق ایران درقالب ان پی تی را منکر شده است.

ثانیایا مثل ترامپ از برجام خارج میشدم و یا حداقل تعهدات ایران در قالب برجام را تعلیق میکردمچون آمریکا از برجام خارج شده و دیگر قدرتها هم تسلیم تحریمهای آمریکا شده اند.

ثالثاهمزمان با این دو اقدام، شش کشور 1+5 را دعوت میکردم ودرمورد یک توافق جدید هسته ای مذاکره میکردم.

زیرا ایران عضو ان پی تی است و با برجام تعهدات حداکثری هسته ای را پذیرفته درحدیکه هیچ کشور دیگری نپذیرفته اما با این وجود باز هم آمریکا هیچکدام را قبول ندارد و سایر قدرتهای جهانی هم درعمل از تحریمهای آمریکا پیروی میکنند، لذا دلیلی ندارد که ایرن یکطرفه به ان پی تی و برجام متعهد بماند.

مجریآقای گولدنبرگ نظر شما چیست؟

گولدنبرگایران قبلا ان پی تی را نقض کرد که بحران هسته ای ایران ایجاد شدالان هم من معتقدم ایران نباید ان پی تی را ترک کند چون از نظر جهانی منزوی میشود و از امتیازات فعلی محروم میشود

موسویانایران اکنون که هم ان پی تی و برجام را اجراء میکند اما آمریکا بجز تحریم و فشار چه کرده؟

گولدنبرگهمه امتیازاتی که اکنون درموضوع هسته ای دارید بخاطر برجام است.

هادیانسئوال اصلی درتهران این است که اگر قرار است برجام برای ما منفعت و امتیازی نداشته باشد، چرا به آن متعهد بمانیم.

گولدنبرگبین خروج از برجام و خروج از ان پی تی فرق است.

هادیانمن با نظر اقای موسویان مخالف هستمایران درصورتی از ان پی تی خارج خواهد شد که پرونده هسته ای ایران مجدد به شورای امنیت سازمان ملل برود.

موسویاناین موضع فعلی ایران است.

هادیانلذا اروپایی ها باید از این فرصت برای دیپلماسی استفاده کنند.

مجریبا توجه به موضوع فعلی رهبر ایران درمورد ماکرون رییس جمهور فرانسه، ایران چه توقعی از اروپا دارد؟ واقعا تهران فکر میکند که اروپا توانایی دارد و انجام نمیدهد؟

هادیاناروپا ظرفیت لازم را نداردایران چهار گام را برداشته تا دست اروپا برای چانه زنی با ترامپ باز شود و دیپلماسی موفق شود.

مجریآیا ترامپ قبول میکند؟

گولدنبرگترامپ به تحریم ادامه میدهد وحتی برخی از تحریم ها را سه بار اعمال میکند.زیرا ترامپ یک ملاقات رسمی با روحانی میخواهد تا در مقابل هم برخی از تحریم ها را بردارد.

هادیانآیا واقعا معتقدید که با ملاقات روحانی، ترامپ برخی از تحریم ها را برمیدارد؟ اگر اینطور است چرا طرح ماکرون را نپذیرفت؟

موسویانچون نمیخواست که اعتبارتوافق احتمالی نصیب رییس جمهور فرانسه شود.ترامپ دنبال این است که اعتبار توافق احتمالی را خودش کسب کند نه کشور ثالث.

هادیانروحانی برای ملاقات با ترامپ موافق بود بشرط اینکه قبلش از توافق و پذیرش ترامپ برای رفع تحریم مطمئن شود.

گولدنبرگاین یک موضوع کلاسیک دیپلماسی است که درمورد تقدم و تاخر گامهای دو طرف باید توافق شودلذا شانس توافق هستمن معتقدم با تلاش بیشتر میتوان به توافقی رسیدانجام این کاردرجریان نشست سازمان ملل خیلی راحت تر بوددرعین حال گامهای ایران در خروج از برجام، تغییری درسیاست ترامپ ایجاد نخواهد کرد چون او ملاقات با روحانی را میخواهدوتا این دیدار انجام نشود، تحریم ها را برنمیدارد.

مجرییکی از عواقب سیاست های ترامپ این است که بعد از حمله به آرامکو، برخی از کشورهای مثل امارات مواضع خود را درمورد ایران تعدیل کنند.

گولدنبرگبله درست استاینکه این کشورها فکر کنند که دولت ترامپ به هرقیمتی پشت آنها خواهد ایستاد، درست نیستاکنون فرصتی برای دیپلماسی پیش آمده تا آنها درروابط خود با ایران تجدید نظرکننداما نگران هم هستمممکن است کشورهایی مثل عربستان برای بازدارندگی درمقابل حملات ایران، بسمت بمب هسته ای بروند.

مجریآقای روحانی درنیویورک طرح صلح هرمز را برای صلح و همکاری با کشورهای همسایه خلیج فارس را مطرح کردآیا ایران صادق است و این طرح بجایی میرسد؟

موسویانسیاست ایران بعد ازجنگ تحمیلی عراق، بر مبنای صلح و همکاری با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بوده استبعد از جنگ عراق، درسال 1991 مرحوم گنشر وزیر خارجه وقت آلمان به ایران آمد ودیداری با مرحوم آقای هاشمی رییس جمهور وقت داشت.منهم درملاقات بودمگنشر پیشنهاد سیستم همکاری مشترک ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس را دادآقای هاشمی استقبال کردگنشر شوکه شده بود که آقای هاشمی چنین انعطاف و حسن نیتی را نشان دادگنشر به واشینگتن رفت و آمریکاییها مخالفت کردند.منتهی آقای هاشمی، آقای ولایتی وزیر خارجه وقت را عازم دیدار با سران کشورهای حاشیه خلیج فارس نمود و پیام آمادگی ایران برای چنین همکاری مشترکی را به اطلاع آنها رساند.

ایران همیشه آماده بود که نگرانیهای عرب حاشیه خلیج فارس را برطرف کند و درقالب یک سیستم همکاری جمعی منطقه ای با آنها مشارکت کنندآقای روحانی هم با طرح صلح هرمز همین سیاست را بطور شفاف به جهان اعلام کرده استاما کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همیشه به آمریکا تکیه داشته اند و یک روابط استراتژیک با آمریکا به قصد مقابله با ایران شکل داده اندتا زمانیکه این استراتژی ادامه یابد، هیچ طرح صلحی در خلیج فارس به نتیجه نخواهد رسید.

مجریآقای هادیاندرلبنان و عراق بحران رخ دادهآیا ایران عصبانی است؟

هادیانایران نگران اوضاع دردوکشور است ضمن اینکه تحولات عراق مهمتر استهم خواست های مشروع مردمی وجود دارد و هم دخالت کشورهایی مثل آمریکا و عربستان.درلبنان موضوع زودتر و آسانتر حل خواهد شد اما درعراق مشکلتر استالبته مردم عراق جنگ داخلی نمییخواهند و ظرف چند ماه موضوع عراق هم حل خواهد شد.

گولدنبرگبحرانهای عراق ولبنان را باید بعنوان مشکلات داخلی این دو کشور دید نه بعنوان مشکلی مربوط به ایراندرواشینگتن هستند کسانی که میخواهند از این فرصت علیه ایران استفاده کنند اما واقعا مشکل این دو کشور درمورد فساد و عدم کار آمدی حکمرانان است نه رابطه آنها با ایران.

منبع: الف

15

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks