دیدن این عکس‌های قدیمی حتما برایتان جالب است

همه ما حداقل یک بار آرزو کرده ایم که کاش می‌توانستیم به گذشته برویم و چیز‌هایی که در فیلم‌ها دیده یا در کتاب‌ها خوانده ایم را در واقعیت ببینیم اما متاسفانه چیزی به عنوان سفر در زمان وجود ندارد.

تصویری از فرست کلاس در هواپیماهای دهه 50 میلادی

دیدن این عکس‌های قدیمی حتما برایتان جالب استتصویری از آخرین کشتی بادبانی؛ سال 1850 میلادی

دیدن این عکس‌های قدیمی حتما برایتان جالب استرژه نظامیان انگلیسی از میان اهرام بزرگ مصر، سال 1941

دیدن این عکس‌های قدیمی حتما برایتان جالب استتصویری از یک استخر سیار در شهر نیویورک، در سال 1960

دیدن این عکس‌های قدیمی حتما برایتان جالب استساخت مجسمه آزادی در پاریس پیش از انتقال به نیویورک

دیدن این عکس‌های قدیمی حتما برایتان جالب استدرمان سگ زخمی در جنگ جهانی دوم توسط نیروهای آلمانی

دیدن این عکس‌های قدیمی حتما برایتان جالب استتصویری از آزمایش کلاه فوتبال آمریکایی!

دیدن این عکس‌های قدیمی حتما برایتان جالب استرستورانی سیار در مصر در بیش از یک قرن قبل

دیدن این عکس‌های قدیمی حتما برایتان جالب استتصویری از زوج عاشق سال 1959 و 2009

دیدن این عکس‌های قدیمی حتما برایتان جالب استحمل بیمار با قاطر در سال 1943؛ جنگ جهانی دوم

دیدن این عکس‌های قدیمی حتما برایتان جالب استآموزش نماز در مدارس دوره قاجار

دیدن این عکس‌های قدیمی حتما برایتان جالب استبربری هم بربری های بزرگ قدیم!؛ تهران، سال ۱۳۵۵

دیدن این عکس‌های قدیمی حتما برایتان جالب استساکنین برلین غربی درحال نشان دادن بچه هایشان به پدربزرگ و مادربزرگ هایی که در برلین شرقی زندگی می کنند؛ دهه 60 میلادی

دیدن این عکس‌های قدیمی حتما برایتان جالب است

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید