پوسیدگی لوله
  • اگر بگوییم که پوسیدگی لوله‌ها می‌تواند یکی از بدترین فجایع ممکن باشد، اغراق نکرده‌ایم. زمانی که انواع لوله دچار پوسیدگی می‌شوند، هر لحظه امکان ترکیدگی آن‌ها وجود دارد؛ ترکیدن لوله می‌تواند زحمت بسیاری را برای صاحبان ساختمان به همراه داشته باشد. درست به همین دلیل است که باید از پوسیدگی لوله‌های جلوگیری کنیم.