شکاف جنسیت
  • مطالعه پژوهشگران فنلاندی نشان می‌دهد مردان از نظر زیستی پیرتر از زنان هم‌سن خود هستند، اما این فاصله در حال کم‌ شدن است.

  • مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار ارائه داد

    «شاخص شکاف جنسیت» که از جدیدترین شاخص‌های سنجش میزان نابرابری بر اساس جنسیت است، برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۶ توسط مجمع جهانی اقتصاد معرفی شده است.