بازی‌های فکری برای آن‌هایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند


17 فروردین 1399 - 10:02
5e896d790d283_2020-04-05_10-02
برای امتحان کردن تیزبینی خودتان یا ارزیابی دوستان خود با چند تا از معماهای تصویری سر و کله بزنید و در دوران قرنطینه سر خودتان را گرم کنید. حتی می‌توانید با دوستان خود این بازی را انجام دهید.

بازی‌ های فکری جدید و معمایی فراتر از سرگرمی‌های گذرا و موقتی هستند. این نوع بازی‌های معمایی ورزشی برای مغز محسوب می‌شوند و علاوه بر این شیوه سرگرم‌کننده‌ای برای تقویت و هشیاری حافظه.

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

برخی از معماها خیلی ساده هستند و فقط ذهن شما را گرم می‌کنند اما برخی دیگر ممکن است حسابی مغز شما را درگیر کند و عرقتان را در بیاورد.

خیلی از شما معماها و بازی‌های فکری سرگرم‌کننده‌ای که ذهن را هشیار و چشم را تیز نگه می‌دارد دوست دارید. در ادامه، می‌توانید برای امتحان کردن تیزبینی خودتان یا ارزیابی دوستان خود با چند تا از معماهای تصویری سر و کله بزنید و در دوران قرنطینه سر خودتان را گرم کنید. حتی می‌توانید با دوستان خود این بازی را انجام دهید و ببینید کدام یک از شما پاسخ درست را زودتر حدس می‌زنید.

معمای اول: عدد ۲ انگلیسی را پیدا کنید.

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای دوم: آیا می‌توانید سگ را در تصویر ببینید؟

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای سوم: عدد ۷ انگلیسی را پیدا کنید.

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای چهارم: تصویر نامرتبط با بقیه تصاویر را پیدا کنید.

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای پنجم: تصویر نامرتبط با بقیه تصاویر را پیدا کنید.

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای ششم: کدام گربه با بقیه فرق دارد؟

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای هفتم: تصویر نامرتبط با بقیه تصاویر را پیدا کنید.

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای هشتم: حرف C انگلیسی را پیدا کنید.

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای نهم: تصویر نامرتبط با بقیه تصاویر را پیدا کنید.

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای دهم: کدام تصویر با بقیه فرق دارد؟

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای یازدهم: تصویر نامرتبط با بقیه تصاویر را پیدا کنید.

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای دوازدهم: حرف C انگلیسی را پیدا کنید.

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای سیزدهم: عدد ۶ رانگلیسی را پیدا کنید.

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای چهاردهم: حرف M انگلیسی را پیدا کنید.

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای پانزدهم: مشکل این تصویر در چیست؟

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

پاسخ معماها

معمای اول

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای دوم: تصویر را بر عکس کنید تا سگ را ببینید.

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای سوم

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای چهارم

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای پنجم

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای ششم

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای هفتم

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای هشتم

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای نهم

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای دهم

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای یازدهم

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای دوازدهم

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای سیزدهم

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای چهاردهم

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای پانزدهم: روی در سوراخ کلید نیست!

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

برای امتحان کردن تیزبینی خودتان یا ارزیابی دوستان خود با چند تا از معماهای تصویری سر و کله بزنید و در دوران قرنطینه سر خودتان را گرم کنید. حتی می‌توانید با دوستان خود این بازی را انجام دهید.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5e896d790d283_2020-04-05_10-02
17 فروردین 1399 - 10:02

بازی‌ های فکری جدید و معمایی فراتر از سرگرمی‌های گذرا و موقتی هستند. این نوع بازی‌های معمایی ورزشی برای مغز محسوب می‌شوند و علاوه بر این شیوه سرگرم‌کننده‌ای برای تقویت و هشیاری حافظه.

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

برخی از معماها خیلی ساده هستند و فقط ذهن شما را گرم می‌کنند اما برخی دیگر ممکن است حسابی مغز شما را درگیر کند و عرقتان را در بیاورد.

خیلی از شما معماها و بازی‌های فکری سرگرم‌کننده‌ای که ذهن را هشیار و چشم را تیز نگه می‌دارد دوست دارید. در ادامه، می‌توانید برای امتحان کردن تیزبینی خودتان یا ارزیابی دوستان خود با چند تا از معماهای تصویری سر و کله بزنید و در دوران قرنطینه سر خودتان را گرم کنید. حتی می‌توانید با دوستان خود این بازی را انجام دهید و ببینید کدام یک از شما پاسخ درست را زودتر حدس می‌زنید.

معمای اول: عدد ۲ انگلیسی را پیدا کنید.

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای دوم: آیا می‌توانید سگ را در تصویر ببینید؟

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای سوم: عدد ۷ انگلیسی را پیدا کنید.

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای چهارم: تصویر نامرتبط با بقیه تصاویر را پیدا کنید.

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای پنجم: تصویر نامرتبط با بقیه تصاویر را پیدا کنید.

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای ششم: کدام گربه با بقیه فرق دارد؟

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای هفتم: تصویر نامرتبط با بقیه تصاویر را پیدا کنید.

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای هشتم: حرف C انگلیسی را پیدا کنید.

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای نهم: تصویر نامرتبط با بقیه تصاویر را پیدا کنید.

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای دهم: کدام تصویر با بقیه فرق دارد؟

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای یازدهم: تصویر نامرتبط با بقیه تصاویر را پیدا کنید.

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای دوازدهم: حرف C انگلیسی را پیدا کنید.

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای سیزدهم: عدد ۶ رانگلیسی را پیدا کنید.

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای چهاردهم: حرف M انگلیسی را پیدا کنید.

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای پانزدهم: مشکل این تصویر در چیست؟

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

پاسخ معماها

معمای اول

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای دوم: تصویر را بر عکس کنید تا سگ را ببینید.

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای سوم

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای چهارم

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای پنجم

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای ششم

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای هفتم

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای هشتم

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای نهم

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای دهم

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای یازدهم

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای دوازدهم

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای سیزدهم

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای چهاردهم

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

معمای پانزدهم: روی در سوراخ کلید نیست!

سرگرمی دوران قرنطینه: بازی‌ های فکری جدید برای آنهایی که ادعا می‌کنند تیزبین هستند

منبع: روزیاتو

24

نظرات 7
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
نننن 1 0 پاسخ 1399/1/18 -22:11

خیلی اسون بود

نگین 1 0 پاسخ 1399/1/17 -17:00

جالب ولی آسون بودند

وحید حیدری 1 0 پاسخ 1399/1/17 -15:19

معماها خیلی ابتدایی و غیر حرفه ای هستن.

رحمان بهلول زاده 0 0 پاسخ 1399/1/17 -13:12

پاسخ معمای ششم : سطر دوم از چپ سومی

مهدی 0 1 پاسخ 1399/1/17 -11:10

معمای ۵ چی بود؟

فاطمه 1399/3/13 -10:40

فنجون سمت چپ

میلاد 0 0 پاسخ 1399/1/17 -11:07

جواب سوال یک و 13 رو اگه نمیدونید من بگم بهتون؟

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks