یک تصویر و دو سوال!

یکی از مخاطبان خبر فوری با ارسال تصویری خواستار پاسخگوئی دو سوال از سوی شهرداری و اداره گاز شده است.

تأییدیه کدوم یکی زیر سواله،
تأییدیه ورودی پارکینگ توسط شهرداری؟
یا تأییدیه انشعاب گاز توسط اداره گاز؟

22

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

سایر رسانه ها