قفل درب خانه
  • هود مخفی آشپزخانه از جمله زیبایی های پنهان کاربردی است که نبود آن بیش از بودنش احساس می شود. شاید گزینه باز کردن پنجره بخشی از مسئولیت هود مخفی را برعهده بگیرد. ولی درهرصورت، به اندازه این محصول، مفید نخواهد بود.