فیستول
  • بیماری فیستول مقعد یکی از بیماری های عفونی مقعد است که هر ساله تعداد زیادی از مردم را درگیر می کند. فیستول معمولاً در اثر عوارض سایر بیماری ها که یا به روش صحیح یا به موقع درمان نشده ایجاد می شود.