درونگرایی
  • یک تصور غلط رایج وجود دارد که درونگرا بودن چیز بدی است. اما مسئله خجالتی بودن یا ضد اجتماعی بودن نیست، بلکه صرفاً به این است که چگونه انرژی خود را شارژ می کنید.

  • افرادی که درون گرا هستند اغلب به جای دنبال کردن یک محرک از بیرون، متمایل به درون خود هستند یا بیشتر روی افکار، احساسات و خلق و خوهای درونی خود متمرکزند.

  • بارها اصطلاح درون‌گرا یا برون‌گرا بودن به گوشمان خورده است اما شاید اطلاعات کاملی برای تفسیر این دو تیپ شخصیتی نداشته‌ایم. در این مطلب ویژگی‌ها برون‌گرایان و درون‌گرایان مورد بررسی قرار گرفته است.

  • یک روزهایی با دوستانت بیرون می روی و تفریح می کنی اما یک روزهایی می خواهی فقط خانه بمانی.

  • افراد درونگرا در جامعه با افراد خجالتی و یا حتی مردم گریز اشتباه گرفته می‌شوند. اما درونگرا بودن یک تیپ شخصیتی است که برخی افراد را در بر می‌گیرد.

  • برونگرایان به سوی جهان عینی متمایل بوده و درونگرایان به سوی جهان ذهنی و غیرعینی. شما با آگاهی یافتن از خصوصیات شخصی هر دو گروه می‌توانید رابطه بهتری با آنها برقرار کنید.

  • مردم باید این را متوجه باشند که تنهایی یک مشکل شایع است. یک مشکل جدی است. تنهایی غم‌انگیز است، هیچکس با این موضوع مخالف نیست اما بیش از آن چه برخی فکر می‌کنند، تحت اختیار خودمان است.