خریدار ضایعات
  • ضایعات، مواد یا اشیاء ای هستند که برای صاحبانشان بی‌ارزش یا بدون کاربرد هستند و معمولاً دور انداخته می‌شوند.