استرپتوزوسین
  • در این مبحث سعی داریم شما را با ماده شیمیایی استرپتوزوسین که جهت تحقیقات در مورد بیماری دیابت در موشهای آزمایشگاهی کاربرد دارد آشنا کنیم .