ارث زنان و مردان از هم
  • چنانچه مردی همسرش فوت کند، اگر دارای فرزند مشترک با همسر خود بوده باشد سهم الارث او از اموال باقی مانده خانم یک چهارم است و چنانچه فرزندی نداشته باشند سهم الارث مرد یک دوم خواهد بود.

  • زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن از زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از تمامی اموال می‌باشد.

  • در دوران نامزدی که هنوز عقد نکاح میان طرفین جاری نشده است، یکی از سه شرط مهم ارث بردن زن و مرد از یکدیگر (وقوع عقد دائم و ایجاد رابطه زوجیت) وجود ندارد. بنابراین چنانچه یکی از طرفین در دوران نامزدی و پیش از وقوع عقد نکاح فوت کند، طرف مقابل قانونا از وی هیچ ارثی نخواهد برد.

  • ارث زوج و زوجه و شرایط و چگونگی ارث بردن آن‌ها از یکدیگر، از جمله مسائلی است که امروزه مطرح می‌شود و به دلیل کاربرد عینی و ملموسی که در دعاوی خانوادگی دارد از اهمیت زیادی برخوردار است.

  • در میزان سهم الارث زن و شوهر تفاوت‌هایی وجود دارد بدین صورت که با شرایط مساوی میزان سهم الارث زوج از ترکه زوجه دو برابر سهم الارث زوجه از ترکه زوج است.