نام قیمت فروش قیمت خرید کمترین بیشترین
سکه تمام بهار طرح قدیم 4150000 3950000 - -
سکه تمام بهار امامی 4600000 4400000 - -
نیم سکه 2250000 2050000 - -
ربع سکه 1200000 1050000 - -
سکه یک گرمی 630000 530000 - -