نتایج جستجو :

  • وقتی نوزاد شما لبخند می‌زند، و اعتماد چندانی به لبخندش ندارید؛ چون معلوم نیست که این لبخندبرای ابراز علاقه و نشانه تمایل او به برقراری…

  • محققان اظهار کردند که لبخندزدن، همیشه نشانه خوشحالی نیست و گاهی به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط است.