مدیرعامل خبرفوری در جمع طراحان مد و لباس تشریح کرد

ابعاد هویتی پوشش در عصر رسانه های کوچک


10 اسفند 1397 - 18:59
filemanager/6/farhangi/photo_2019-01-28_01-10-02
همزمان با جشنواره مدولباس، سلسله نشست های علمی مدولباس اسلامی_ایرانی (سنم) با سخنرانی دکتر مصطفی انتظاری هروی مدیرعامل مجموعه رسانه ای خبرفوری برگزار شد.

مدیرعامل خبر فوری در این جلسه با تشریح ویژگی های رسانه های جدید، از آمادگی این مجموعه رسانه ای برای حمایت از طراحان جوان مدولباس برای ارائه هنر خود در بسترهای رسانه ای خبرداد.

چکیده ای از سخنرانی مصطفی انتظاری هروی را در ادامه بخوانید:

اثرگذاری رسانه ها بر سبک زندگی عمومی دیگر بر کسی پوشیده نیست. دیرزمانی است که رسانه های بزرگ بر افکار و نوع زیست روزمره مخاطبانشان تاثیر می گذارند اما این روزها با شیفت پارادایمی در حوزه رسانه از رسانه های بزرگ به رسانه های کوچک، نه فقط افکارعمومی تحت تاثیر فضای رسانه ای قرار گرفته بلکه هر کسی می تواند با بازنمایی رسانه ای سبک پوشش، رفتار و گفتار خود، دیگران را به راحتی تحت تاثیر قرار دهد.

بنابراین اگر در گذشته با کنترل رسانه های بزرگ می شد به سمت مدیریت افکار حرکت کرد، اما امروز با ظهور رسانه های کوچک، کنترل رسانه ای عملا غیرممکن شده و تنها افزایش سطح سواد مخاطب، می تواند به کنترل فضای فکری جامعه منتهی شود.

بی تردید یکی از حوزه هایی که بالاترین اثرپذیری را از این شیفت پارادایمی در فضای رسانه ای داشته، عرصه مد و لباس بوده است.

مد و لباس، خود به مثابه یک رسانه، به هویت بخشی فردی و اجتماعی در جامعه کمک کرده و در چنین شرایطی، به عنوان یک رسانه موثر در بازنمایی هویت فردی و جمعی نقش ایفا می کند.

رسانه هم می تواند از یک جامعه هویت زدایی کند و هم آن را به اصالت خویش بازگرداند و در این مسیر توجه به ابعاد هویتی مد و لباس از طریق استفاده از ظرفیت های بازنمایی رسانه ای پوشش افراد جامعه حائز اهمیتی بیش از پیش است و اگر به این ظرفیت بالای رسانه ای توجه نشود، ولنگاری در درک معنای پوشش، به نوعی تهی شدگی فرهنگی و هویتی منتهی خواهد شد

رسانه های کوچک به عنوان عرصه ای برای خودبیانگری کاربران، فرصتی را در اختیار مد و لباس قرار داده و این رسانه کهن، در قالب رسانه های کوچک، بیش از گذشته به اثرگذاری پرداخته و بتواند به همه افراد جامعه هویت بخشد.

عکسهایی که امروز هر فرد از خود گرفته و در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارد، حامل پیامی است که لبه تیز پیکان این پیام، پوششی است که انتشار دهنده تصویر بر تن دارد. چنین است که در عصر رسانه های کوچک، پوشش هر فرد می تواند بیش از دیگر زمانها دارای اهمیت رسانه ای و اجتماعی باشد.

با در نظر گرفتن ارتباط تنگاتنگ میان پوشش و رسانه ها، امروزه برگزاری جشنواره های مد و لباس بدون پیوست رسانه ای نمی تواند به موفقیت برسد. چراکه این رسانه ها هستند که زنجیر میان طراح، تولیدکننده و مشتری استفاده از لباس های تولید شده در داخل را به یکدیگر متصل کرده و به همه این زنجیره، هویت بخشد.

رسانه هم می تواند از یک جامعه هویت زدایی کند و هم آن را به اصالت خویش بازگرداند و در این مسیر توجه به ابعاد هویتی مد و لباس از طریق استفاده از ظرفیت های بازنمایی رسانه ای پوشش افراد جامعه حائز اهمیتی بیش از پیش است و اگر به این ظرفیت بالای رسانه ای توجه نشود، ولنگاری در درک معنای پوشش، به نوعی تهی شدگی فرهنگی و هویتی منتهی خواهد شد.

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که اگر رسانه های جدید، مخاطب را از دیتاتوری تحریریه های نخبه گرا وارهانیده است، اما نوع تازه ای از دیکتاتوری را به وجود آورده است که عبارت است از دیکتاتوری مخاطبان و ممبرها و فالوئرها. آگاهی از این ابزار سرکوب جدید می تواند به تولیدکننده محتوا برای ایفای نقشی موثر در این فضا کمک کند.

همزمان با جشنواره مدولباس، سلسله نشست های علمی مدولباس اسلامی_ایرانی (سنم) با سخنرانی دکتر مصطفی انتظاری هروی مدیرعامل مجموعه رسانه ای خبرفوری برگزار شد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

filemanager/6/farhangi/photo_2019-01-28_01-10-02
10 اسفند 1397 - 18:59

مدیرعامل خبر فوری در این جلسه با تشریح ویژگی های رسانه های جدید، از آمادگی این مجموعه رسانه ای برای حمایت از طراحان جوان مدولباس برای ارائه هنر خود در بسترهای رسانه ای خبرداد.

چکیده ای از سخنرانی مصطفی انتظاری هروی را در ادامه بخوانید:

اثرگذاری رسانه ها بر سبک زندگی عمومی دیگر بر کسی پوشیده نیست. دیرزمانی است که رسانه های بزرگ بر افکار و نوع زیست روزمره مخاطبانشان تاثیر می گذارند اما این روزها با شیفت پارادایمی در حوزه رسانه از رسانه های بزرگ به رسانه های کوچک، نه فقط افکارعمومی تحت تاثیر فضای رسانه ای قرار گرفته بلکه هر کسی می تواند با بازنمایی رسانه ای سبک پوشش، رفتار و گفتار خود، دیگران را به راحتی تحت تاثیر قرار دهد.

بنابراین اگر در گذشته با کنترل رسانه های بزرگ می شد به سمت مدیریت افکار حرکت کرد، اما امروز با ظهور رسانه های کوچک، کنترل رسانه ای عملا غیرممکن شده و تنها افزایش سطح سواد مخاطب، می تواند به کنترل فضای فکری جامعه منتهی شود.

بی تردید یکی از حوزه هایی که بالاترین اثرپذیری را از این شیفت پارادایمی در فضای رسانه ای داشته، عرصه مد و لباس بوده است.

مد و لباس، خود به مثابه یک رسانه، به هویت بخشی فردی و اجتماعی در جامعه کمک کرده و در چنین شرایطی، به عنوان یک رسانه موثر در بازنمایی هویت فردی و جمعی نقش ایفا می کند.

رسانه هم می تواند از یک جامعه هویت زدایی کند و هم آن را به اصالت خویش بازگرداند و در این مسیر توجه به ابعاد هویتی مد و لباس از طریق استفاده از ظرفیت های بازنمایی رسانه ای پوشش افراد جامعه حائز اهمیتی بیش از پیش است و اگر به این ظرفیت بالای رسانه ای توجه نشود، ولنگاری در درک معنای پوشش، به نوعی تهی شدگی فرهنگی و هویتی منتهی خواهد شد

رسانه های کوچک به عنوان عرصه ای برای خودبیانگری کاربران، فرصتی را در اختیار مد و لباس قرار داده و این رسانه کهن، در قالب رسانه های کوچک، بیش از گذشته به اثرگذاری پرداخته و بتواند به همه افراد جامعه هویت بخشد.

عکسهایی که امروز هر فرد از خود گرفته و در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارد، حامل پیامی است که لبه تیز پیکان این پیام، پوششی است که انتشار دهنده تصویر بر تن دارد. چنین است که در عصر رسانه های کوچک، پوشش هر فرد می تواند بیش از دیگر زمانها دارای اهمیت رسانه ای و اجتماعی باشد.

با در نظر گرفتن ارتباط تنگاتنگ میان پوشش و رسانه ها، امروزه برگزاری جشنواره های مد و لباس بدون پیوست رسانه ای نمی تواند به موفقیت برسد. چراکه این رسانه ها هستند که زنجیر میان طراح، تولیدکننده و مشتری استفاده از لباس های تولید شده در داخل را به یکدیگر متصل کرده و به همه این زنجیره، هویت بخشد.

رسانه هم می تواند از یک جامعه هویت زدایی کند و هم آن را به اصالت خویش بازگرداند و در این مسیر توجه به ابعاد هویتی مد و لباس از طریق استفاده از ظرفیت های بازنمایی رسانه ای پوشش افراد جامعه حائز اهمیتی بیش از پیش است و اگر به این ظرفیت بالای رسانه ای توجه نشود، ولنگاری در درک معنای پوشش، به نوعی تهی شدگی فرهنگی و هویتی منتهی خواهد شد.

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که اگر رسانه های جدید، مخاطب را از دیتاتوری تحریریه های نخبه گرا وارهانیده است، اما نوع تازه ای از دیکتاتوری را به وجود آورده است که عبارت است از دیکتاتوری مخاطبان و ممبرها و فالوئرها. آگاهی از این ابزار سرکوب جدید می تواند به تولیدکننده محتوا برای ایفای نقشی موثر در این فضا کمک کند.

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


17

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
;
پیشنهاد ما
روایت خبرفوری از زندگی‌هایی که به گل نشستند/ «او» که آمد، انگار آخرالزمان شد
واکنش هادی غفاری به صحبت‌های جنجالی سعید قاسمی/ امثال ایشان خاله خرسه‌هایی هستند که انقلاب را به زیر می‌کشند/ به مردم بگوید زمان جنگ کجا بوده؟
شعارهای دولت در زمینه زنان قابلیت اجرا نداشت/ آقای روحانی در شرایط یاس مفرط کار را بر عهده گرفت/ دولت باور و اعتقاد قلبی به مشارکت زنان نداشت/ انتخاب خانم ابتکار برای حفظ دوز اصلاح‌طلبی کابینه بود
مروی: سال 53 یک حالت عاطفی بین من و آقای رئیسی به وجود آمد/ آقای رئیسی اگر اراده می‌کرد، از راه قانونی می‌توانست خانه آنچنانی داشته باشد اما...
ما حتی به بیت رهبری هم پیامک ارسال کردیم/ کجای قانون پیام دادن را جرم تلقی کرده است؟ / وقتی کارد به استخوان مردم برسد، فعالیت‌هایمان را عمومی می‌کنیم
اروپا در انتخاب بین ایران و آمریکا مردد است/ اینستکس جدی‌ترین اقدام اروپا جهت حمایت از برجام بود/ آیا در سال جاری برجام از بین می‌رود؟
احمدی نژاد: هیچ گاه راضی به زندانی شدن یک فرد به خاطر مسائل سیاسی نبودم / صداوسیما عملا تعطیل است / عده ای مانع از قدرتمند شدن مردم می شوند