چرا ۱۸ نماینده استان خوزستان صدای مردم شان نیستند؟


1 مرداد 1400 - 20:05
60fae1b33590d_2021-07-23_20-05
خوزستان ۱۸ نماینده در مجلس دارد. اگر این ۱۸ نفر صدای اکثریت مردم‌ اند چرا این صدا شنیده نمی‌ شود و اگر اکثریت مردم را نمایندگی نمی‌ کنند به این دلیل است که در فضای غیر رقابتی ناشی از حذف رقبا به مجلس رفته‌ اند.

«برای رفع مشکلات مردم خوزستان، یک شورای راهبردی متشکل از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تشکیل می‌شود ودیدگاه‌ها و راهکارهای آنان مورد توجه دولت سیزدهم خواهد بود.»

این خبر به نقل از ابراهیم رییسی دربارۀ تصمیم نشست ویژه بررسی مسایل جاری و تنش آبی در استان خوزستان و در توضیح نوع رویکرد دولت متبوع ایشان با این بحران اعلام شده است.

استفاده از دیدگاه‌ها و راهکارهای نخبگان و به کار بستن آنان البته خوب است اما مگر خوزستان ۱۸ نماینده در مجلس شورای اسلامی ندارد؟

اگر این ۱۸ نفر نمایندۀ اکثریت مردم خوزستان‌ و به تعبیر مرحوم امام «عصارۀ فضایل مردم»اند طبعا باید بتوانند راهکار ارایه دهند تا نیاز به استفاده از نظرات دیگران نباشد خاصه این که از فیلترهای مختلف عبور کرده اند.

اگر هم نمایندۀ اکثریت مردم نیستند و برآمدۀ انتخابات گذشته‌اند که با مشارکت حداقلی و در فضای غیر رقابتی شکل گرفت، آیا تنگ‌کنندگان دایرۀ انتخاب شوندگان، همین وضعیت را می‌خواستند که نمایندگان در واقع خواست اکثریت را نمایندگی نکنند؟

شاید گفته شود، نمایندۀ مردم هستند ولی نگاه ملی ندارند و بیشتر بخشی و محلی است. اگر چنین است آیا ۱۸ نفر با هم نیز به یک نگاه فراتر نمی‌رسند؟

یا این که نخبه هستند ولی منظور از شورای راهبردی، چهره‌های دانشگاهی و ذی‌نفوذ دیگر خارج از حاکمیت است. در این صورت هم می‌توان پرسید این نمایندگان اگر نمایندۀ همه‌اند چرا با نخبگان ارتباط ندارند و نظرات آنان را منتقل نمی‌کنند و چرا آن نخبگان از عرصه های تصمیم‌سازی غایب بوده و به هشدارهای پیشین آنان توجه نشده است؟

یا شاید گفته شود نماینده هستند اما الزاماً در زمینه‌های بحران جاری خصوصا آب، تخصص ندارند. در این صورت چرا این قدر بر مدرک فوق لیسانس به عنوان شرط کاندیداتوری مجلس تأکید می شود؟ کسی که فوق‌لیسانس گرفته حداقلی از نگاه علمی را باید آموخته باشد و اگر حداقلی از نگاه علمی را به همراه ندارد به چه کار می‌آید؟

شاید گفته شود این ۱۸ نماینده اکثریت مردم خوزستان را نمایندگی می‌کنند اما به بازی گرفته نمی‌شوند. در این صورت چرا به مجلس شورای اسلامی می‌گوییم «خانه ملت»؟

غرض این که اگر انتخابات مجلس، رقابتی بود و مردم صدای خود را از زبان نمایندگان‌شان می شنیدند نیاز به فریاد در خیابان‌ها و تشکیل شورای راهبردی و استاندار ویژه و لطف دبیر فلان نهاد عالی در حق بازداشتی‌ها و نظرات دبیر مجمع به سبب آشنایی قدیمی با مسایل استان نبود. همان ۱۸ نماینده دورهم جمع می‌شدند و از طرف مردم خوزستان راهکار می‌دادند و نظر آنان، نظر مردم دانسته می شد.

هر گاه صدای مردم در پارلمان شنیده شده به خیابان نیاز نبوده است. اگرچه اعلام تشکیل شورای راهبردی از این نظر مثبت است که صدای مردم و نخبگان در آن شنیده شود اما بهتر آن است که صدای مردم در پارلمان شنیده شود.

وقتی پارلمان، از حیّز انتفاع یا اثرگذاری حداکثری ساقط می‌شود، حاکمیت به دنبال جایگزین آن با ایجاد انواعی از شوراهای عالی و راهبردی خواهد بود و مردم و معترضان هم خیابان را به جای پارلمان انتخاب می‌کنند.

پارلمان یعنی محل گفت و گو. مجلس یعنی خانۀ ملت. جایی که صدای مردم در آن بپیچد نه آن که تصور کنیم اداره و سازمانی است مثل دستگاه های دیگر که رییسی دارد که از جانب ادارۀ متبوع سخن می‌گوید.

خوزستان ۱۸ نماینده در مجلس دارد. اگر این ۱۸ نفر صدای اکثریت مردم‌ اند چرا این صدا شنیده نمی‌ شود و اگر اکثریت مردم را نمایندگی نمی‌ کنند به این دلیل است که در فضای غیر رقابتی ناشی از حذف رقبا به مجلس رفته‌ اند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

60fae1b33590d_2021-07-23_20-05
1 مرداد 1400 - 20:05

«برای رفع مشکلات مردم خوزستان، یک شورای راهبردی متشکل از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تشکیل می‌شود ودیدگاه‌ها و راهکارهای آنان مورد توجه دولت سیزدهم خواهد بود.»

این خبر به نقل از ابراهیم رییسی دربارۀ تصمیم نشست ویژه بررسی مسایل جاری و تنش آبی در استان خوزستان و در توضیح نوع رویکرد دولت متبوع ایشان با این بحران اعلام شده است.

استفاده از دیدگاه‌ها و راهکارهای نخبگان و به کار بستن آنان البته خوب است اما مگر خوزستان ۱۸ نماینده در مجلس شورای اسلامی ندارد؟

اگر این ۱۸ نفر نمایندۀ اکثریت مردم خوزستان‌ و به تعبیر مرحوم امام «عصارۀ فضایل مردم»اند طبعا باید بتوانند راهکار ارایه دهند تا نیاز به استفاده از نظرات دیگران نباشد خاصه این که از فیلترهای مختلف عبور کرده اند.

اگر هم نمایندۀ اکثریت مردم نیستند و برآمدۀ انتخابات گذشته‌اند که با مشارکت حداقلی و در فضای غیر رقابتی شکل گرفت، آیا تنگ‌کنندگان دایرۀ انتخاب شوندگان، همین وضعیت را می‌خواستند که نمایندگان در واقع خواست اکثریت را نمایندگی نکنند؟

شاید گفته شود، نمایندۀ مردم هستند ولی نگاه ملی ندارند و بیشتر بخشی و محلی است. اگر چنین است آیا ۱۸ نفر با هم نیز به یک نگاه فراتر نمی‌رسند؟

یا این که نخبه هستند ولی منظور از شورای راهبردی، چهره‌های دانشگاهی و ذی‌نفوذ دیگر خارج از حاکمیت است. در این صورت هم می‌توان پرسید این نمایندگان اگر نمایندۀ همه‌اند چرا با نخبگان ارتباط ندارند و نظرات آنان را منتقل نمی‌کنند و چرا آن نخبگان از عرصه های تصمیم‌سازی غایب بوده و به هشدارهای پیشین آنان توجه نشده است؟

یا شاید گفته شود نماینده هستند اما الزاماً در زمینه‌های بحران جاری خصوصا آب، تخصص ندارند. در این صورت چرا این قدر بر مدرک فوق لیسانس به عنوان شرط کاندیداتوری مجلس تأکید می شود؟ کسی که فوق‌لیسانس گرفته حداقلی از نگاه علمی را باید آموخته باشد و اگر حداقلی از نگاه علمی را به همراه ندارد به چه کار می‌آید؟

شاید گفته شود این ۱۸ نماینده اکثریت مردم خوزستان را نمایندگی می‌کنند اما به بازی گرفته نمی‌شوند. در این صورت چرا به مجلس شورای اسلامی می‌گوییم «خانه ملت»؟

غرض این که اگر انتخابات مجلس، رقابتی بود و مردم صدای خود را از زبان نمایندگان‌شان می شنیدند نیاز به فریاد در خیابان‌ها و تشکیل شورای راهبردی و استاندار ویژه و لطف دبیر فلان نهاد عالی در حق بازداشتی‌ها و نظرات دبیر مجمع به سبب آشنایی قدیمی با مسایل استان نبود. همان ۱۸ نماینده دورهم جمع می‌شدند و از طرف مردم خوزستان راهکار می‌دادند و نظر آنان، نظر مردم دانسته می شد.

هر گاه صدای مردم در پارلمان شنیده شده به خیابان نیاز نبوده است. اگرچه اعلام تشکیل شورای راهبردی از این نظر مثبت است که صدای مردم و نخبگان در آن شنیده شود اما بهتر آن است که صدای مردم در پارلمان شنیده شود.

وقتی پارلمان، از حیّز انتفاع یا اثرگذاری حداکثری ساقط می‌شود، حاکمیت به دنبال جایگزین آن با ایجاد انواعی از شوراهای عالی و راهبردی خواهد بود و مردم و معترضان هم خیابان را به جای پارلمان انتخاب می‌کنند.

پارلمان یعنی محل گفت و گو. مجلس یعنی خانۀ ملت. جایی که صدای مردم در آن بپیچد نه آن که تصور کنیم اداره و سازمانی است مثل دستگاه های دیگر که رییسی دارد که از جانب ادارۀ متبوع سخن می‌گوید.

منبع: عصر ایران

38

نظرات 66
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
حسین 1 0 پاسخ 1400/5/2 -12:32

متاسفانه نمایندگان در همه امور حتی در رویدادهای بین المللی موضع گیری و سخنرانی میکنند و کمتر در مسائل جاری و حوزه نمایندگی خودشان .طبق فرمایش شما اگر نمایندگان بدرستی مشکلات حوزه خودشان را مدیریت و همچنین تلاش در جهت رفع اون معضلات کنند کمتر شاهد اینگونه اتفاقات خواهیم بود.شجاعت و جسارت ویژگی یک نماینده مخلص است.

یا کریم بابا 2 0 پاسخ 1400/5/2 -11:01

از نمایندگان شش درصدی انتظار مردمی بودن داشتن حماقت است

امیرگرمابی 3 0 پاسخ 1400/5/2 -11:01

نماینده بارای حداقلی نماینده مردم نیست نماینده نظامه

ناشناس 7 0 پاسخ 1400/5/2 -10:06

نماینده ها فقط به فکر جیب خودشان هستند نه به فکر استان خودشان

خدایار 1 1 پاسخ 1400/5/2 -09:37

این دولت بدش هم نمیاد .کشور را در این وضع نابسامان تحویل بگیره ...بعد بگن دیدید مردم نون و آب نداشتن .وقتی ما دولت را تحویل گرفتیم ..ما نون و آب آوردیم .ِ.همین گنده گویی دولت روحانی هم میکرد ....

حامد 5 0 پاسخ 1400/5/2 -09:17

همشون مفت خورن

ایرانی 3 0 پاسخ 1400/5/2 -08:14

نماینده گان اگر نماینده مردم شان بودن کشور به این وضع نمی افتاد اینا به نفع خودشان در مجلس هستن

ح ر 2 0 پاسخ 1400/5/2 -08:12

برای این که اساس تشکیل مجلس و نوع انتخابات آن بن کل به درد نخور است. مجلس باید متشکل از برآیند نخبگان و متخصصان فراجناحی برگزیده توسط مراجع علمی و دانشگاهی از کل استان های کشور باشد تا بتوانند به صورت علمی و حساب شده نیازها و مسائل هر استان را برآورد و محاسبه و تصویب کنند که حاصلش به نفع کل کشور باشد . نه مانند مجلس فعلی که هر ننه قمری برای رسیدن به نان و آب و نام و مقام با خرج کردن پول توسط ملت بی اطلاع از همه چیز انتخاب و وارد مجلس می شوند و اخرعاقبت چنین انتخاباتی بهتر از این نبوده و نخواهد بود. انتخاب ریاست جمهور و وزرا هم باید حاصل برآیند فکر مراجع علمی و دانشگاهی ملی و فراج جناحی متعهد باشد نه به سبک فعلی .که حاصلش از بنی صدر تا به امروز می شود .

امیر علی 2 0 پاسخ 1400/5/2 -08:00

نمایندگان فکر طرح صیانت از فضای مجازی هستند تا این خبرها بیرون نیاد مثلا!!! تا دیگه کسی شاکی نشه و کلا مملکت را بصورت مجازی صیانت و گل و بلبل نشون بدهند.

ناشناس 0 0 پاسخ 1400/5/2 -07:50

کی مجلس فعلی رو گفته این مجلسم کاری نمیکنه سربه زیر میره سربه زیرم تحویل بقیه میده چه نویسنده چه بقیه منطورشون کل نماینده هاست نسل در نسلشون چه مساله آب خوزستان چه مفتش چه کارش...همه مسائل و مشکلات خوزستان فهمیدی آقا بهنام بافهم

سید 2 0 پاسخ 1400/5/2 -07:48

نماینده دو درصدی نماینده مردم نیست آنها حکومتی و نظامی هستند. اصلا مردم به آنها رای ندادند.

ناشناس 1 0 پاسخ 1400/5/2 -07:20

دقیقا نوک پیکان رو داغ ما جمله همه مردم خوزستان همینه که این نماینده ها اونجا چه می کنند که اینقدر راحت همه چیز استان رو به یغما میبرن ولی صدای اعتراضی نمیشنویم مردم نه ایران حالا نمیگیم کل کشور مختص می کنیم فقط خود خوزستان نباید یه فقیر داشته باشه الان میبینیم اکثر مردم کرایه ماشین،یه نون رو قرضی میبرن جای تاسفه

حقوق و موقعیت وده 9 0 پاسخ 1400/5/2 -06:26

18 نماینده داره و اوضاع اینه ، بابا ای والله

. 8 0 پاسخ 1400/5/2 -04:17

خبر فوری چرا پیام های کسایی که درمورد خوزستان صحبت میکنن رو نمیزاری؟؟؟؟ خودم 3 بار فرستادم ولی نزاشتی!!

بهنام 3 15 پاسخ 1400/5/2 -02:11

نویسنده این متن یا خودش نفهم است و یا مردم را نفهم فرض می‌کند ، آخر نفهم اگر از جایی دلت پر است چرا خزعبلات می‌نویسی و خبر فوری هم انتشار می‌دهد. برای اطلاع خوانندگان محترم عرض می‌کنم که اولاً این مجلس یکسال است سر کار آمده است و مشکل خوزستان مربوط به ۲۵ سال گذشته تاکنون است و هر دولتی ( اکثراً اصلاحاتی ها و کارگزانی ‌‌ها ‌‌ )یک انشعاب از سرشاخه کارون را به جایی برده‌اند فی‌المثال آقای رفسنجانی چون کرمانی بود یک انشعاب را برد استان کرمان و آقای محمد خاتمی ملقب به محمد تمدن چون یزدی بودند یک انشعاب بردند یزد و در اثر نفوذ آقای لاریجانی بازهم یک انشعاب بردند قم و پدر سال ۹۲ در دولت روحانی یک انشعاب بردند اصفهان و مخفیانه و یواشکی تونل بهشت آباد را هم توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا ساختند که یک انشعاب دیگر بکشند که فعلآ پلمب شده است لذا خزعبلات نوشته شده در مورد نمایندگانی که یکسال است به مجلس رفته‌اند کذب محض است و برای تخریب مجلس فعلی است و عده‌ای هم سریعآ در زیر بدون اطلاعات شروع به تایید مطلب بالا کرده‌اند در صورتی که همانطور در بالا گفتم ایجاداین مشکل مربوط به ۲۵ سال گذشته است که حالا زخم دهان باز کرده است و همه یاد خوزستان افتاده ‌‌اند.

بابا زید 1400/5/2 -07:22

به بهنام :دور وبر خان نعمت نمایندگان واز سر ریز این خان گسترده چیزی گیرت میاد که اینقدر خودتو برا اینها جر میدی،ناقلای شیطون

بابک 1400/5/2 -07:46

بهنام جان هول نشوتوجوجه کبابتاخوردی یه رای دادی کسی هم نمی تونه جوجه کباب ازت پس بگیره برو خداتوراباهمین هجده نماینده محشورکنه.

ایرانی 1400/5/2 -09:23

بهنام کاملاً منطقی است . چرا منفی می دهید . در قضاوت منصف باشید.تغییر مسیر طبیعی اب مشکل ساز می شود . مثل همین جریان خوزستان...

حسین 1400/5/2 -12:54

دوست عزیز این مسئله فقط معطوف ب این چند نماینده نیست و این معظلی هست ک تقریبا در همه ادوار مجلس وجود داشته ک اکثر نمایندگان بدرستی مشکلات حوزه خودشون رو مدیریت و یا کمتر در رفع اون تلاش کردند، و این مختص این دوره از مجلس نیست و همیشه این خلع وجود داشته ،هر نماینده باید صدای مردم حوزه خودش باشه و این شجاعت رو داشته باشه ک ب برنامه هایی ک در آینده میتونه لطمه بزرگی ب محیط زیست و اکولوژی اون منطقه وارد میکنه اعتراض ویا بنحوی جلوگیری و یا اطلاع رسانی کنه ک کمتر شاهد اینوع معظلات باشیم.

ی 16 0 پاسخ 1400/5/2 -00:58

این ها نماینده ۵ درصد مردم استان هم نیستند،بروید امارها را نگاه کنید،اینها مشروعیت شرعی و قانونی ندارند

ناشناس 6 0 پاسخ 1400/5/2 -00:53

اگه حرفی بزنند تایید صلاحیت شون نمیکنند .. وقتی نماینده با ده هزار رای وارد مجلس میشه بهتره ساکت باشه

هفت لنگ بختیاری 1 1 پاسخ 1400/5/2 -00:26

ببرید خدا را شاکر باشید ، رهبر معظم دلسوزانه پیگیر مشکلات مردم خوزستان هستن وگرنه همه مردم از تشنگی میمردن

بیکار 1 0 پاسخ 1400/5/2 -00:21

شورای نگهبان با ابزار رد صلاحیت ، باعث بی خاصیت شدن مجلس شده

محمد 0 0 پاسخ 1400/5/2 -00:17

آقای نویسنده من یک خوزستانیم و به هیچ وجه آنچه یک عده اغتشاشگر میگن مطالبه من نیست... مردم خوزستان رو پل نکن که حرف خودت رو بزنی و توصیه خالصانه میکنم بهت این مقاله رو بردار ... من خوزستانیم و در این مناطق اغتشاش کننده درس دادم و میدونم جریان چیه ولی متاسفانه در تریبون‌های رسمی نمیشه حرف زد و همش باید از مظلومیت خوزستان گفت

هفت لنگ بختیاری 0 0 پاسخ 1400/5/2 -00:16

وقتی نمایندگان قانون گذاری کنند ودنبال انجام کارها باشند ولی دولت روحانی غرب گرای ضدمردم که وظیفه مجری واجرا کننده را داردعمل ننماید چه فایده دارد.باید منتظر ریسی ماند تاریشه ظلم اصلاح طلبان دروغین رادربیاورد

علی 1 0 پاسخ 1400/5/2 -00:07

مجلس انقلابی و نماینده ی انقلابی که بیش از این توقع ازش نمیره

حمید 0 0 پاسخ 1400/5/1 -23:57

با رئيس جمهور 30 درصدی و مجلس 10 یا 20 درصدی معلوم است عاقبت چه خواهد شد به قول معروف اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا

برسام 0 0 پاسخ 1400/5/1 -23:54

دویست سیصد نفر شدن نماینده مردم،،،اصلا صدای یکیش دراومده بگه مردم کیلویی چند هستن؟؟؟فقط برا دزدی هر چی بگی کاربلدن،،،فقط بلدید علیه آمریکا و اسراییل سر صدای صوری کنید توی مجلس و بیانیه بدید که قدر یه دستمال کاغذی هم ارزش نداره،،،مردم بدونید که اینا بدرد هیچکس نمیخورن فقط برا خودشونن

صداقت 19 0 پاسخ 1400/5/1 -23:51

وقتی بشی نماینده ای که توی تهران جیبش از همه طرف داره پر میشه،،بهترین امکانات شهر تحت اختیارش،،،اصلا میدونه خوزستان کجای دنیا هست؟؟؟؟ درد مردم کسی میفهمه که اون درد رو بکشه....آقایون زیر کولر گازی های تهران زندگی مرفهی دارن،،،چه فکر مردمشون هستن،،،اونا فعلا دنبال امضاهای طلایی هستن،،،نه آب خوردن مردم

Hasan 1 31 پاسخ 1400/5/1 -23:50

توی این موقعیت شما درحال فتنه انگیزی هستید،بجای دعوت مردم به صبر وآرامش اصلاحطلبان درحال ماهیگیری ازآب گل آلودند

.. 1400/5/2 -00:20

تا الان شده آبتون قطع بشه؟ همزمان برق هم نباشه؟ همزمان شرجی هم باشه؟ همزمان دما بالای 50 درجه باشه؟ بعد نماینده های استانت کاری نکنن؟ اگه نشده لطفا سکوت کن و به زخم ما خوزستانی ها نمک نپاش

حاج حمید 1400/5/2 -01:39

صبر و آرامش بخوره تو سرت ... جر و واجر شدیم قسم میخورم به قرآن کریم و گناهشو گردن میگیرم که از شکم سیری این نظر رو میدی به والله اگه بدونی اجاره چیه به جان امام حسین اگه بفهمی گرونی چه درد وحشتناکیه؟ بخدای احد واحد نمیدونی

قاسم 1400/5/2 -09:33

اتفاقا اصولگراها جدید که تو مجلس و در دولت جدید بدشان هم نمیاد اوضاع بدتر بشه .و دولت را تحویل بگیرن ..بعد به ملت بگن دیدید کشور چه اوضاعی داشت .ملت آب خوردن نداشتن ..ما ملت را نجات دادیم .این شگرد ودولت قبل هم بوده ...

حسین 23 0 پاسخ 1400/5/1 -23:48

مجلس انقلابی یک سال گذشت و نه تنها جلوی گرانی و یاغی گری دولت حسن کلید رو نگرفت حتی نتونست حسن کلید رو به مجلس بیاره!!!!!!!!! ضمنا به کارهای حاشیه ای و پوچ کیا برسن مثل محدودیت اینترنت!!!!! خدا رحمت کنه همه ما ایرانی هارو که آدمای صبوری و بدبختی بودیم در طول تاریخ!!!!!

آریا 21 1 پاسخ 1400/5/1 -23:46

نمایندگان دنبال خفه کردن صدای منتقدین و مردم در فضای مجازی هستن با تصویب فیلتر شبکه های اجتماعی .کف خیابان را هم نیروی انتظامی صدای اعتراض مردم را خفه می کند چه مملکت آزادی داریم ما همه چیز گل و بلبل است و هر چه اعتراض میشه از طرف مردم نیست بلکه کار دشمن و آمریکاست..‌

شهروند۱ 17 0 پاسخ 1400/5/1 -23:18

اکثر نمایندگان به فکر لابی های رانتی برای مال اندوزی هستن ، اگر غیر از این بود استاندار قبلی که هیچ کار مثبتی برای خوزستان نکرد را به راحتی نمی گذاشتن پست چدید بگیرد و دادگاهی میکردن تا درس عبرتی باشد برای دیگر مسئولین خیانتکار چطور تو این حدود یک هفته بدبختی مردم خوزستان صدایی ازشون شنیده نشد ، مطمئن باشید اگر نمایندگان صدای مردم میشدن اعتراضات به این صورت انجام نمی شد

سعید پور مسعود 21 1 پاسخ 1400/5/1 -22:58

درو بر شرف نویسنده این متن

کمانگیر 26 0 پاسخ 1400/5/1 -22:44

هیچ کدومشون صدای مردم نیستند. چون اصلا نماینده نیستند یک مشت حکومتی با مثلا رای ده درصدی ساندیس خورها نشستند وجیزه مینویسند و جیره می خورند.

حسین بهروززاد 3 11 پاسخ 1400/5/1 -22:38

شماهم ازآب گل آلودماهی خودرامی گیرید،نه که نمایندگان قبل که رقابتی به مجلس رفته بودندچه گلی برسرمردم زدند

صمد 14 0 پاسخ 1400/5/1 -22:38

این نماینده گان با ،،،،هشت هزار رای که نماینده مردم نیستند ،،،،اگر دروغ نمی گفتند که نماینده نمی شدند

کارگر آب و فاضلاب روستایی خوزستان 14 0 پاسخ 1400/5/1 -22:37

هم وطن عزیز امروز عید قربان ۱۴۰۰ به خدای ابراهیم علیه السلام قسم کارگران و پرسنل اب و فاضلاب روستایی خوزستان هنوز حقوق خرداد و تیر ۱۳۹۹ بله غلط تایپی نیست ۱۳۹۹ رو نگرفته اند ۱۰ بار هم سفره خالی پهن کردیم جلوی استانداری بی نتیجه

ماس موسیر 14 1 پاسخ 1400/5/1 -22:36

من آخرش این مجلس باصطلاح انقلابی را به توپ میبندم بله درست ب توپ میبندم گفته باشم

حمید 30 1 پاسخ 1400/5/1 -22:27

نمایندگان محترم درگیر جلوگیری از استفاده مردم از اینترنت هستند و همچنین دشمنی با دنیا، خسته نباشی دلاور

کاربر ناشناس 23 1 پاسخ 1400/5/1 -22:27

نماینده حداقلی یعنی همین دیگه مردم معنی نمیدهد منافع در کار است

یکی از مردم 24 0 پاسخ 1400/5/1 -22:22

اینها اگه برای کار برای کشور و مردم میخواستند به مجلس برند 10 درصد رای نمیاوردند!!!! مردم فهمیدن اینها برای خودشون و اطرافیانشون میرن اونجا که بهشون رای ندادند!!!

بیگدلی 17 1 پاسخ 1400/5/1 -22:21

اهه ...چی میگی مگر داشتیم از این حرفها که میگی .نماینده باید مودب و چشم و گوش و زبان بسته باشد تا دو دور بیاد تهران و الا پرونده اش بازمیشه.

رضا سان 17 0 پاسخ 1400/5/1 -22:21

به نظر شما این نمایندگان اصلا روی مردم _ جغرافیای_ مذهب_ نژاد_ فرهنگ و......خوزستان شناختی دارند؟

شهرام.ر 18 1 پاسخ 1400/5/1 -22:21

بنده خدا یه جوری میگی که هر کی ندونه فکر میکنه که نماینده‌های استانهای دیگه واقعا به فکر مردم استان و یا کشورشون هستن !!!! از نماینده‌های ۵ درصدی چه توقعی داری؟؟؟ همینکه سیلی به پلیس شهرتون نمی زنن ، باید کلاه تو بندازی بالا.

دن کیشوت 24 1 پاسخ 1400/5/1 -22:18

دشمنان ملت در مجلس شورای غیر اسلامی،فقط و فقط به دنبال پر کردن جیب های خود و آقا زاده ها هستند

مورچه 19 1 پاسخ 1400/5/1 -22:09

چون ب ظاهرخدمتگذارودرباطن گرگ گله هستن

حمید 12 0 پاسخ 1400/5/1 -21:56

مگه نمایندگان شیراز ، تا الان بفکر بدبختی‌ها و گرانی‌ها و مشکلات وحشتناک در شیراز بودند؟؟؟ شیراز وحشتناک کرونایی شده گرونیهای بی حدوحساب که از حد گذشته و هیچکسی هم نیست که جلوی این هرج ومرج گرونی رو بگیره اجاره خونه هم که نگو ونپرس

رضا.. 17 2 پاسخ 1400/5/1 -21:56

میدانید چرا 18 نماینده خوزستان صدای استان نیستند چون منتخب واقعی مردم نیستند. نخبگان و متخصصان و دلسوزان واقعی استان رد صلاحیت می‌شوند ملاک شورای نگهبان اول تخصص نیست بلکه التزام عملی به ولایت فقیه است.

منتظر 14 0 پاسخ 1400/5/1 -21:55

نمایندگان اعم از اینکه نماینده اکثریت مردم باشند یا نباشند تا پایان دوره مصونیت آهنین دولت کلاهشان پشم و حرفشان خریدار ندارد....

فقرا 16 0 پاسخ 1400/5/1 -21:54

مگه بقیه به فکر‌هستند۴۲ ساله ریس جمهور ریس مجلس ریس قضاییه به فکر‌مردم‌ نبوده

سامان 12 1 پاسخ 1400/5/1 -21:33

اينها نماينده5درصدمردم اند دمكراسي كيلوچند؟؟؟ تازماتی که شورای نگهبان داریم مردم یعنی پشم

ناشناس 11 0 پاسخ 1400/5/1 -21:29

نماینده که با رٱی فامیل ومحله ودوستان به مجلس راه پیدا کرده نمی‌تواند لیدر مردم مخصوصٱ نخبه هاییکه بسیاراز آنها ارزنده تر ومردمی تر هستند

mir 1 13 پاسخ 1400/5/1 -21:28

مشکل این کشور وجود افراد بی هنر و یاس پراکن و تمبل است که دهان که باز میکنند برای تخریب و منفعت سیاسی است اکنون که ریس جمهور منتخب تصمیم درستی گرفته باید یه جورایی بهانه تاشی کنند واز دل اینکار هم کوبیدن مجلس و انتخابات را بیرون بکشند در حالی که تصمیمات دولت ومجلسی که اتفاقا همین روش این مقاله را داشته ومورد تاییدشان بوده سبب این ضع شده هشت سال دنبال نخود سیاه برجام بودند و ایراد به سد سازی گرفتند

ب میر 1400/5/1 -23:18

ای زاررررررررررررررررررررررررررت ع و زرررشک به نامت زده شده با یه

بهنام 1400/5/2 -02:19

درود بر بر شما این مجلس یکسال است که قدرت را از اصلاح طلبان دزد غربگدا گرفته و اکثر افتضاحات مربوط به مجالس و دولت‌های اصلاحاتی و کارگزانی بوده است ، خوب است آقای رئیسی هنوز دولت را در دست نگرفته است مگر نه گند‌های ۸ سال اخیر را با کمال پرویی کاسه لیسان غربگداگردنش می‌انداختند .

رضا 2 9 پاسخ 1400/5/1 -21:16

الحمد ا...با این تحلیل آبگوشتی مشکل خوزستان حل شد مشکل نمایندگان فعلی مجلس هستند دولت فشل ونمایندگان قبلی راتطهیر نفرمایید توان افرادی که آخر عمر دولتشان است در همین حد بود افتضاح در همه ابعاد آن هم با پر رویی نجومی

بهنام 1400/5/2 -02:13

ای رحمت بر پدر و مادرت

حق دوست 12 0 پاسخ 1400/5/1 -21:13

17ماه است مجلس جدیدشکل گرفته یک کار برای مردم انجام نداده اند اسم مجلس انقلابی هم روخودشون گذاشتن

داود 9 0 پاسخ 1400/5/1 -21:05

این نمایندگان نماینده درصدکمی ازمردم خوزستان هستن ولابد اون جنددرصدهم ازطبقه ای هستن که مشکل آب ندارن.

محمد 10 4 پاسخ 1400/5/1 -20:50

حرف درستی است نمایندگان باید صدای مردم باشند مجلس باید خانه واقعی ملت باشد حالا مردم به خیابان می آیند دشمن سوء استفاده می کند و این می شود که نباید بشود

کاربر ناشناس 24 0 پاسخ 1400/5/1 -20:14

دراین دوره هرکسی بفکرجیب خودشه قدیمی شد انصاف ودلسوزی

سیاوش سلطان 10 0 پاسخ 1400/5/1 -20:09

پس مدیران نجومی چه غلطی می کنند ؟!!! و اگر نخبگان راه حل دادند چه ضمانت اجرایی برای به نتیجه رسیدن راهکار وجود دارد ، حکایت بزبز قندی چرا نمی خندی یک کلام است !!!! بز قندی ۵۰۰۰ تومانی بخندد گریه دارد

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks